HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

warning!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

B<dï NQñfhaka wk;=re weගùula!

B<dï NQñfha bvï wdl%uKh k;r l, hq;= nj;a  tfia fkdue;sjqjfyd;a" miq.sh uyskao rdcmla‍If.a rchg tfrysj isÿl, ck;d wr., fuka ffu;%Smd, isßfiakf.a rchg;a tfrysj wLKavj ck;d wr.,hla lsßug fojrla fkdisk nj fou< cd;sl ikaOdkfha md¾,sfïka;= uka;%S iqf¾Ia fma%upkao%ka
mejiq nj oñ< fjí wOú ioyka lrhs'

fou< ck;djf.a bvï wdl%uKh lsÍu fya;=fjka oeä m%;súmdlhla we;sjk nj h,s mÈxÑ lsÍï wud;Hjrhd fj; meñKs,s lr we;af;uq' tneúka" fï nj rch wjfndaO lrf.k lghq;= lrkq we;ehs wm úYajdi lrkafkuq' miq.sh rch ógfmr fou< ck;djg wh;a bvï wlalr oyia .Kkla wdl%uKh lr ;sfí''


fou< ck;djf.ka lsisÿ wkque;shla fkdue;sj n,y;aldrfhka fuu bvï wdl%uKh lr úfYaIfhka" uq,;sõ Èia;%slalfha mqÿl=äßmamq" ls,sfkdÉÑ Èia;%slalfha ;srefjhdre iy hdmkh Èia;%slalfha jvudrÉÑ kef.kysr hk m%foaYhkays we;s bvï wdl%uKh lr we;' yuqodfõ wjYH;djh njg m%ldY lr" yuqodfõ iyfhda.h we;sj ñkskafodare ks,Odßka úiska fuu bvï uekSfï lghq;= j, ksr;ù isáhs'

tneúka" fujeks lghq;= kj rch;a k;r l, hq;=h' th isÿfkdlr" kj rch wLKavj bvï wdl%uKh lsÍfï lghq;= j, ksr;jqjfyd;a" fuu kj rchg;a tfrysj ck;d wr., isÿlsÍfï ;;ajhla Woa.;jk njg wk;=re w.jkafkuq” hkqfjka iqf¾Ia fma%upkao%ka uka;%Sjrhd m%ldY lr we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය