HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Unfortunate Bus Accident at Balummahara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ne¨ïuyr§ nia folla w;r isrjqK
isiqjdf.a w; isrefrka fjkafjhs


nia r: j, mj;sk uqo,a fidhd hk ;r.h ksid kslrefKa ñksia Ôú; j,g isÿjk ysßyer ksula ke;'
Bfha .ïmy ne¨ïuyf¾§ f¾ia ÈjQ nia r:hla ksid nia folla w;r f;rmqK mdi,a isiqfjl=f.a w;la wk;=rg ,laù fjkaù ìug jeàfï wjdikdjka; isoaêhla jd¾;d
jqKd'
.ïmy & lvqfj, ud¾.fha ne¨ïuyr
ukaikaêh nia kej;=fï§ fuu isoaêh isÿj ;snqKd' niar:fhka ne¨ïuyr ukaikaêh kej;=fï§ neiSug W;aidy l< isiqjd mdmqjrefjka niskakg iQodkïj hoa§ kj;d ;snqK fjk;a niar:hla wkfmalIss; f,i jïmiska ;snqK w;r fuu nih fõ.fhka tu nih yd iq¿ ysoeilska Odjkh lsÍu ksid fuu isiqjd nia fol w;r f;rmS isiqjdf.a w;la je§fuka fuu wk;=r isÿj we;'isoaêh ksid isiqjdf.a w; weUÍ je,ñgg by<ska fldgi leã fjkaj t;ek jeà ;snqfka f,a fmrdf.khs'

Bfha 26 od fm' j' 11'00 g muK fï isoaêh isÿj we;' fuf,i wk;=rg m;aj we;af;a .ïmy ñßiaj;a;" j,õj;af;a mÈxÑ fyafka.u uyd úoHd,fha 10 jif¾ bf.kqu ,nk ´IO uOqYxl mskak¥j kue;s 15 yeúßÈ isÿfjls'

wk;=rjQ Èkh mdi,a ksjdvq Èkhla jQ nj;a isiqjd ñ;=rka iu. wikSmjQ .=rejßhl n,kakg f.dia tk w;r fï wk;=r isÿj we;s nj;a mejiqKd'
levqK w;;a iu. fuu isiqjd .ïmy uyfrday,g we;=<;a lsÍfuka miq fld<U cd;sl frday,fj; udrelr hjd we;' tu w; noaO l< yels uÜgfï fkd;snqK njo jd¾;d jqKd'

isiqjd lsߢje, isg .ïmy olajd Odjkh jQ ud¾. wxl 202 nia r:hl .uka lr ;snqKd tu wjia:dfõ tu ud¾. wxlfhau ;j;a nia r:hla iu. ;r.hg Odjkh lr we;s nj jd¾;d jqKd' isoaêfhka miq ßhÿre yd fldkafodia;r w;=reokaj we;'
wk;=r ms<sn|j fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය