HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Tooth filling Not good For Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

o;a msrùu ,sx.sl;ajhg ydks lrk nj Tn oek isáhdo o;a msrùug fmr fï .ek oekqj;a fjkak

o;a msrùfïÈ fhdod.kakd wkdrlaYs; msrjqï o%jH j,ska fi!LH .egÆ rdYshla we;s
jk nj fndfyda oka; fjoH jre ms,s
fkd.kakd lreKls kuq;a fuh i;H jYfhkau ksoka.; f;fyÜgqj"wNHka;r mgl >K ùï"udkisl wia:djr;ajh"Yla;sh ySk ùu" fukau ,ska.sl fn, ySk;djh jeks frda. /ilg u. mdohs.


fuhg m%Odk fya;=j jkafka ydksodhs msrjqï h'ñ, wêl fkdjk ߧ fyda amalgam ^riÈh ñY% f,dyhla& msrjqï j, 54]la muK riÈh wvka.= fõ'ñksiqka fuu msrjqï jir 10lg jvd l,a ;u uqLh ;=, rojdf.k isà'

fuu riÈh uqL ud¾.h Tiafia YÍr .; ù m%Odk jYfhka ,ska.sl;ajhg ndOd muqkjk w;r wfkl=;a jHdê ioyd o u. mdok nj f,dal fi!LH ikaúOdkh u.skao fmkajd§ we;'kuq;a fï ms,sno Tn oekqj;a ùu jeo.;a'o;la msrjqug kï n,fmdfrd;a;=j Tnf.a msrjqu .ek wid oek.ekSug Tn i;= whs;sh Ndú;d lr iqrlaYs; jkak


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය