HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Government Suspends Construction Of Army Headquarters - Minister Ravi Medicine  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

kj wdrlaIl yuqod uQ,ia:dkfha bÈlsÍï kj;hs & weu;s rù
kj wdrlaIl yuqod uQ,ia:dkfha bÈlsÍï kj;d oeóug isÿ j we;ehs uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d mjihs'


Tyq fï nj mejiQfõ Bfha ^16& fld<U mej;s W;aijhl§h'

jHmD;sfha mj;sk .egÆ lsysmhla fya;=fjka fï mshjr .ekSug isÿ j we;s nj;a wfußldfõ fmkag.ka tlg;a jeäh úhoï lrk uQ,ia:dkhla miq.sh wdKavqj bÈ lsÍug fhduqj ;snQ nj;a wud;Hjrhd mejiS h'

 wdrlaIl uQ,ia:dkh fï rfÜ wfußldfõ fmkag.ka tlg;a jeäh úhoï lrk uQ,ia:dkh ;uhs .sh wdKavqj yokak fhduq fj,d ;sfnkafka' fldaá 5000la úhoï lr,d w;=re.sßfha fujeks uQ,ia:dkhla we;s lrk tl wo wms kj;ajkak fj,d ;sfhkjd' ta kj;ajkak fj,d ;sfhkafka fï wysxil ck;djf.a fï f.j,a yokak mq¿jka i,a,s tl ia:dkhlg wkjYH uÜgug yo,d tjeks jHdmD;s ;uhs wms kj;aj,d ;sfhkafka' tjlg ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=udf.ka wms wykjd fï leìkÜ uKav,h wjir ,nd ;sfnkjo @ fujeks úhoï fldfykao wrka ;sfhkafka @ ldf.kao fï i,a,s ,nd f.k ;sfnkafka @ fï weia;fïka;=j fldaá 5000 kï tafla fgkav¾ mámdáhla lghq;= lr,d ;sfnkjo@ fï ck;djf.a wysxil nÿ f.jkakkaf.a i,a,s' wms kslrefka ´jd jHdc uÜgug we;s lrkak tjeks jHdmD;s wms wjir fokafka keyehs lshk tl uu fï wjia:dfõ§ j.lSfuka lshkak leu;shs'“ hehs wud;Hjrhd jeäÿrg;a mejiS h'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය