HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sri Lanka hot news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

idudkH fm< .Ks;h wiu;a ksid isiqúh f., je<,d f.k

wo ^30& ksl=;a flreKq 2014 idudkH fm< úNd.fha m%;sM,j,g wkqj Èjhsfka m<uq ia:dkh ysñlr.ekSug fld<U kd,kaod úoHd,fha ;ß÷ ks¾ud,a úl%uisxy isiqjd iu;a jqKd' fojk ia:dkh ysñjQfha
.ïmy isßl=rei úoHd,fha i|ks kjxckd chj¾Ok YsIHdjghs' fld<U úYdld úÿyf,a wudIs ksj¾;kd" .ïmy r;akdj,S nd,sld úÿyf,a kqjks fk;airKs iy uykqjr uyudhd nd,sld úÿyf,a .reks yximdks wfíisxy ms<sfj,ska ;=kajk ia:dk ysñlr.;a;d'2014 idudkH fm< úNd.fha úYsIaGu m%;sM, ,nd.;a isiqkaf.a kduf,aLkhg wkqj y;rjk ia:dkh ysñlrf.k we;af;a fld<U úYdld úÿyf,a foõks rejkald fyauisxy YsIHdjhs' miajk ia:dkh fld<U foaú nd,sld úÿyf,a ÈjHdxc,S W;a;rd rdcmlaI YsIHdjg ysñù ;sfnkjd' yh jk ia:dk 3 la mj;sk w;r" fld<U ;¾iagka úoHd,fha ,xisl ,i;a .=Kfialr" ud;r iqcd;d úoHd,fha È,sks i÷ksld m,sylaldr" fudrjl lS¾;s wNhúC%u uOHuyd úoHd,fha wxck reÑrx. wNh§m uorisxy YsIHhd ms<sfj,ska tu ia:dk ysñlrf.k ;sfnkjd'

fï w;r" wo m‍%;sM, ksl=;a jQ wfmdi idudkH úNd.fha .Ks;h úIh i|yd fojk jr o fmkS isá wiu;a jQ YsIHdjla ksjfia úÿ,s mxldfõ f.< je<,df.k Èú ydks lrf.k ;sfnkjd' fuf,i Ôú;laIhg m;aj we;af;a .ïfmd< mqiaie,a,dj & ã'tia' j;a; m%foaYfha mÈxÑ 17 yeúßÈ YsIHdjla' isiqúhf.a foudmshka fofokd o .=rejreka njhs jd¾;d jkafka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය