HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sannasagala Blames ITN : Regarding Blocked News Papers  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

rdjh ckr< f.k,a, kE
whsàtka tl mrK mqreoao w;awer, kE
ikakia., whsàtka uq,a msgqfõ

m;a;r lshjoa§
thgu foys lmhs


Bfha WoEik iajdëk rEmjdysksfha uq,a msgqj mqj;am;a isria;, jevigyk f.k wd Wmq,a Ydka; ikakia., tu jevigyk w;r;=r tu wdh;khg m%isoaêfha fpdaokd l<d' bßod mqj;am;a isria;, f.k tafï§ t;ekg mqj;am;a folla yer ish¨ mqj;am;a f.kú;a ;nkakg ksIamdolhska lghq;= lr ;sîu thg fya;=jhs' t;ekg f.kú;a
fkd;snQKq


úl,am m;a;r fol jQfha rdjh yd ckr<hs' iajdëk rEmjdysksh mrK mqreoaog jevlr we;s njo Tyq lshd isáfha Wmydihghs' jevigykska miqj fï .ek fidhd n,uq hhs ksfõÈldj lshQ ms<s;=rgo ikakia., m%;spdr oelajQfha fpdaokd uqLfhks'
jevigyk wjidkh lsÜgqj we;sjQ tu isÿùu fufiah'ikakia., & ,xldfj bßod m;a;r ál fjf<| fmd<g tkafk isl=rdod fï ksid fï jevigyk ksIamdokh lrk whg m;a;r ál fydhd.kak isl=rdog mq¿jka' yenehs ;du whsàtka tl mrK mqreoao w;awer, kE jf.a' ta ;uhs wo rdjh m;a;f¾ kE'ckr< m;a;f¾;a kE''fï m;a;r folu tkafk isl=rdog'
t;fldg ux lshkafk hy md,kh lshkafk wfma iajhx md,kh;a tlal'tal úkh md,kh lr.kak;a ´k''hy md,kh lsh, jpk f;dfrdïn,a lr, we;s jevl=;a kE'
taksid fï m;a;r ke;s tl ksIamdol uKav,h ,nk iqudfk ksrjq,a lrhs lsh, uu ys;kjd'
fu;kag wms tkafk m;a;r .srõ jf.a lshjkak fkfï'
úl,am m;a;r fol;a fu;kag w;HjYHfhkau ´k' rdjhghs ckr<ghs fndfydu lK.dgqhs iajdëk uq,a msgqfjka'

ksfõÈldj & wmg tys fya;=M, iïnkaOh úuid n,kakg mq¿jka jevigykska wk;=rej'''

ikakia., & kE jevigykska wk;=rej úuikak ´k kE'fï wdh;kfh iNdm;s;=ud úuikak ´k wehs fï m;a;r fol ke;af; lsh,' ke;akï iajdëk kEfk'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය