HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sampur, Kayts camp  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

 
idïmQ¾"lhsÜia lojqre bkaÈh ì,a,g

;%sl=Kdu, kdúl yuqod l|jqr we;=¿ fldâähd¾ fndlafla wdrlaIdjg w;sYhskau ixfõ§ u¾uia:dkhla jk idïmQ¾ lojqr yd lhsÜia yuqod l|jqr jydu bj;a lrk f,ig bkaÈh rch l, ksfhda.hlg wkqj bÈß Èk lsysmh ;=,È bj;a lsßug hymd,k f.dhsfhda iqodkñka isák nj jd¾;d fõ'kdúl yuqodfõ ‘úÿr’ lojqr msysgd we;s ;‍%sl=Kdu,h" idïmQ¾ m‍%foaYfhka tu lojqr bj;a fldg wlalr 237l NQñh tys uq,a whs;slrejkag ,nd fok nj kej; mÈxÑ lsÍï" mqkre;a:dmk yd yskaÿ wd.ñl lghq;= wud;H ü'tï iajdñkdokao ioyka lr ;sfí'

idïmQ¾ l|jqr fldá .%yKfhka w;a m;a lr .ekSug wjika B<dï hqoaOfha§ rKúrejka 400 lg wêl msßila Ôú; mß;Hd. lr we;s w;r ;j;a oyilg wêl msßila ;=jd, ,nd ;sfí'

bkaÈhka yuqod ,xldfõ fufyhqï l%shd;aul l, wjÈfha isgu  idïmQ¾ lojqr yd lhsÜia yuqod l|jqr  w;am;a lr.eksug W;aiy l< w;r tu lojqr fol ,ndfok moku u; bkaÈhdj fldá kdhl m%Ndlrkag bkaÈh rch iyfhd.h ,ndÿka njo jd¾;d ú ;snqkd'

idïmQ¾ yuqod l|jqr fldá .%yKfhka kej; w;am;a lr .ekSug ysgmq kdúl yuqodm;s jika; lrkakdf.dv uy;d" ysgmq yuqodm;s ohd r;akdhl uy;d" ysgmq .=jka yuqodm;s frdaIdka .=K;s,l uy;d" woañrd,a ir;a ùrfialr uy;d úfYaI taldnoaO fufyhqï isÿlr we;' Tjqka isõ fokd iu.u ir;a f*dkafialdg;a j;auka rchg;a fldaka;rhla ;snqKs' idïmQ¾ uqod .ekSfï ld,fha§ ir;a f*dkafiald isáfha frday,a .;jhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය