HIRU FM LIVE



HOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ratnapura Rally Live Cast  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
රත්නපුර රැලිය Live Cast
ysgmq ckm;s uyskao fjkqfjka r;akmqr ck<sh wo

http://www.lankatv.mobi/gossip/rathnapura%20rally.gif
bÈß uy ue;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;d Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha w.ue;s wfmalaIlhd f,i kï lrkakehs n,lrñka mj;ajkq ,nk රැiaùï ud,dfõ f;jekak r;akmqrfha§ wo meje;afjkjd' ta" r;akmqr iSj,S C%Svdx.Kfha§hs' th kï lr ;sfnkafka ‘ÈkQ ksoyi wk;=rl & cd;sfha wNsfhda. ch.ekSug fm< .efiuq’ f,ihs' miajre 3'00g රැiaùu wdrïN flfrkjd' fï iïnkaOfhka úfYaI idlÉPdjla kdrdfyakamsg wNhdrdu úydria:dkfha§ Bfha meje;ajqKd' ta" r;akmqr
Èia;‍%slalh ksfhdackh lrk md¾,sfïka;= uka;‍%Sjreka iy m<d;a md,k wdh;k ksfhdað;hskaf.a iyNd.s;ajfhka' tu idlÉPqdfjka wk;=rej udOH yuqjla mj;ajñka woyia oela jQ r;akmqr Èia;‍%sla md¾,sfïka;= uka;‍%S cdkl jlal=Uqr uy;d ioyka lf<a wo meje;afjk ckරැ<shg iyNd.s jk msßfika ishhg 95la Y‍%S ,xld ksoyia mlaI idudðlhska njhs'

cd;sl wdKavqfõ weu;s Oqr Ndr fkd.;a Y‍%S ,xld ksoyia mlaI uka;‍%Sjrekaf.ka ;uka úfYaI b,a,Sula lrk njo uka;‍%Sjrhd fuys§ lshd isáhd

fï w;r Èk lsysmhla úfoaY.;j isá niakdysr m<d;a m‍%Odk wud;H m‍%ikak rK;=x. uy;d o Bfha rd;‍%sfha Èjhskg meñKshd' ta" r;akmqrfha§ wo meje;afjk ckරැ<shg iyNd.s ùfï wruqKska' uyck ksfhdað;fhl= f,i ;uka ieuod ck;d ;SrKj,g ysi kuñka lghq;= lrk njhs .=jka f;dgqfmdf<a§ udOH yuqfõ woyia olajñka m‍%ikak rK;=x. uy;d i|yka lf<a'
Ratnapura Rally Live web cast
ndOd uOHfha iÔù úldYh fkdie<S bÈßhgu'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය