HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ranil & Sirisena Secret conspiracy  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

 
ffu;%S h,s;a l=uka;%Khl! h,s;a Y%s,ksmh mdjd§ug iqodkï!

uyd ue;sjrKfhka tlai;a cd;sl mlaIhg wju wdik ixLHdjla ,enqk;a lsisúgl;a Nsh fkdjk f,i;a ;ukaf.a n,h mdúÉÑ lr kej;;a Tn;=udj w.ue;s mqgqfõ bkaojk nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg iy;sl ú ;sfí'ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak w.ue;s rks,a úl%uisxy iy ysgmq ckdêm;sksh pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x. ;sfokd  tlaj Bfha^18& meje;ajq ryia idlÉPdfõÈ  fuu tlÛ;dj we;slrf.k ;sfí'

md¾,sfïka;=j úiqrejd yer uyd ue;sjrKh meje;aúu oe,s msysfhka lsß leula nj ;uka okakd nj ffu;%S fufyÈ wjOdrKh lr ;sfnk w;r ue;sjrK m%;sMa,h ms<sn|j ;uka miqjkafka pls;hlska njo ioyka lr ;sfí'

Y%s ,xld ksoyia mlaIfha uka;%sjreka md,kh lr .; fkdyels ;;a;ajh Wodú we;s nj;a tu ;;a;ajhg ffu;%S fukau pkao%sldo j.lsjhq;= nj tu idlÉPdfõÈ w.%dud;Hjrhd wjOdrKh lr ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය