HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rajitha senarathna hot news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


hymd,l "m%d"kdhlf.a y;r ìß l;d'''&p;=r fiakdr;ak udr fmdrlaÆ

mshd  fukau b;d my;a ,sx.sl wYdjka j,ska fmf,ak hymd,l rdð; fiakdr;akf.a fojka mq;= jk tlai;a fiakdr;ak n,y;aldrfhka meyerf.k f.dia ish lduql w;a wvx.=fõ ;ndf.k isák Èks;s wdf,dald oeßh .ek m%isoaêfha
wkjrKh úfuka miqj rfÜ kS;shs w;g f.k rdð; lghq;= lrk nj wkdjrKh ú ;sfí'
tys m,uq mshjr f,i ljo;a wdKavq wjYH;d fjkqfjka frÈ ke;=ju lfâ hk fmd,sish fhdojd we;s w;r <.§ wdKavqfõ fldka;%d;a;=jla u; m;ajQ fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß "rejka .=Kfialr ta ld¾hh kshugu rñka isák nj ÈkS;sf.a foudmshka lS lrekq j,ska w wkdjrKhs fõ'

fï w;r isoaêh wkdjrKh úfuka miqj rdð; fiakdr;ak úiska udOH wu;ñka wÆ;a l;djla f.d;d ;sfí'ta ¶;udf.a ksjfia lsisÿ oeßhla n,y;aldrfhka r|jdf.k ke;s nj;a ;u ksjig Èklg ydr mkaishhl ck;djla hk tk ;ekla nj;a ´kEu wfhl=g tjeks oeßhla nf,ka r|jdf.k isákjdoehs fidhd ne,sh yels nj;ah¶

m%YaKh jkafka weu;s;=ud uqK.eiSug f.org tk wh weu;s;=ud uqK .efikafka ksok ldurfhao hkakhs@@

f.org tk ydr mkaishhl ck;djg f.or ñksiqka ljodj;a olskakg fkd,efnk nj rdð;f.a ksjig .sh wfmalaIlfhl=f.ka wm l, úuisulÈ lshd isáhd'''

weu;s;=ud yuqfjkak ;sfhka me;a; fjku me;a;la''ta me;a;g tkï f.Ügqjla mjd ;sfhkjd'''f.or bkak ñksiaiq ;shd f.orj;a wms yßhg oel,d kE'''''

ckdêm;sjrK iufha fjí le,a,la wgjdf.k fl,a,ka iu. hyka.;jq f*vr,a C%uhg ,ud wmpdr lrñka jd¾;djla ;nd we;s hymd,l mrïmrdfõ Wreulaldrfhl= nj mjik weu;s rdð; fiakdr;ak uy;df.a mq;a p;=r fiakdr;ak rdcmlaI mrdch lsßug ;uka udr jev fldgila l, nj ;ukaf.a Facebook tfla ioyka lr ;snqfka fufiah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය