HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President’s Brother Priyantha Sirisena Injured in Attack  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ckm;s ffu;%Smd,f.a fidhqre m%shka;
myr§ulska nrm;,hs


ckm;s fidhqre ms%hka; isßfiak uy;dg myr ÿka nj lshk iellre nluQK fmd,Sishg óg iq¿ fudfyd;lg fmr NdrjQ nj fmd,sia wdrxÑ ud¾. fy<s lrkjd'
fuu myre§ug fya;=j f,i Tyq i|yka lr we;af;a

mqoa.,sl wdrjq,la ksid yg.;a fldamh hhs fmd,sishg i|yka lr we;'
Tyq 24 yeúßÈ úfha miqjkafkl= nj;a  ymq;ka;s%f.a ÿIdka ,laud,a Tyqf.a ku nj;a fmd,sish jd¾;d lrhs'


iellre fmdf<dkakrej ùr fmfofia mÈxÑlrefjls'
myr§u isÿlr we;s .rdch wi< ia:dkh myrÿka mqoa.,hd Ôj;a jk ksji <`. msysgd we;' m%shka; isßfiak uy;d t;ekg meñks miq myr§u isÿ lr we;s iellre
uq,ska m%foaYfhka m<d .sh kuq;a meh lsysmhlg miqj nluQk fmd,sish fj; meñK ;sfí'
fmdf<dkakrej"kj k.rh y;f¾ we< mkai, wi, ;uka uj iy mshd iu. Ôj;ajk nj lshk fï ;reKhd wújdylfhls'&&&& fmr jd¾;dj&&&

m'j'9'00
wo iji 7 g muK ckm;s ffu;%smd, isßfiakf.a fidhqfrl= jk m%shka; isßfiak uy;dg fmdf<dkakrej m%foaYfha§ myr§ula isÿù we;' Tyq bka nrm;, ;=jd, ,nd we;'
fmdf<dkakrej y;f¾ we< .rdchla wi,§ wo iji y;g muK lsishï wfhl= Tyq miqmiska ú;a ;shqKq wdhqOhlska Tyqf.a ysfia miqmig fuu myr§u isÿ lr we;s w;r th
ljqreka úiska isÿ lrk ,oaola oehs ;ju jd¾;d fkdfõ'

wk;=rlg ,la jq wjia:dfõ m%shka; isßfiak uy;df.a ysfia msgqmi oeä f,i ;=jd, ù we;s w;r ysia ln,go ydks we;s l< tu myr§u ;shqKq wúhlska isÿ l< tlla úh yels njg ffjoHjreka iel lrkjd' ;=jd, jQ jydu fmdf<dkakrej frday,g Tyqj we;=<;a l< w;r oeä i;aldr
tallfha ffjoHjreka Tyqf.a Ôú;h fírd .ekSug uy;a mßY%uhla ord we;'
rd;%S 8'30 g muK jd¾;d jQfha Tyq jeäÿr m%;sldr i|yd fy,sfldmagrhla u.ska fld<Ug f.k tk njls'
isoaêh .ek fmd,sish mÍlaIK isÿ lrk w;r fmd,Sish lsisÿ iellrejl= ;ju w;awvx.=jg f.k ke;'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය