HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President House Plan to Build in Jaffa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
ysgmq ckm;sf.a md,k iufha yokakg .sh hdmkfha ckm;s ueÿf¾ o¾Yk udOHhg ksl=;a lrhs & ùäfhda


úhou fldaá 250
wlalr 100hs
ldur 20hs
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a md,k iufha § hdmkfha bÈlsÍï wdrïN l< ckm;s ueÿfrys o¾Yk ckdêm;s udOH wxYh udOHhg ksl=;a l<d' tu bÈlsßï ioyd fï jk úg úhoï lr we;s uqo, remsh,a fldaá 250la'

hdmkh lkalkia;=f¾ m%foaYfha bÈ fjñka meje;s  kj ckm;s ueÿf¾ jevlghq;= wdrïN flrefKa 2012 jif¾ cq,s udifha§'


wlalr 100 l NQñ m%foaYhl bÈ fjñka meje;s  fuu ukaÈrfha bÈlsÍï ioyd kdúl yuqod finÆka 300 la muK odhl ù ;sfnkjd'  ldur 20 lska iukaú; kj ckm;s ueÿrg Ydßßl iqj;d uOHia:dk folla" msyskqï ;gdl folla we;=<;a' 

tfukau wx. iïmq¾K úfõl ldur" Y%jkd.dr iy leìkÜ iaùï Yd,d o fuu ukaÈrh bÈ jk mßY%hg we;=<;a jkjd' c,h msßisÿ lsÍu ioyd úfoaYfhka f.kajk ,o hka;% 4 la fuys iú lr we;s w;r" bka tll jákdlu remsh,a ñ,shk 2 la'

fuys bÈlsÍï ksu lsÍug ie,iqï lr ;snqfKa miq.sh jif¾ fkdjeïn¾ udifha§'  flfia fj;;a" ta jkúg bÈlsÍï ioyd wêl uqo,la jeh ù ;snQ fyhska wod< lghq;= wjika lsÍug fkdyels ù ;sfnkjd'

fuys ùäfhdaj my;ska''''Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය