HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

National Government Establish from Sunday  Y%S,ksm weu;s ;k;=re
,enQjka


 Y%S ,xld ksoyia mlaIfha md¾,sfïka;= uka;%sjreka 11 lg wud;H Oqr o" rdcH weue;sjreka 05 la o" ksfhdacH wud;Hjreka 10 la ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska m;a lr we;'

leìkÜ wud;Hjreka f,i Èjqreï ÿka uka;%Sjreka 11 fufia h'


ta'tÉ'tï' *jqis & wdmod l<ukdlrK wud;H


tia'î' kdúkak  & lïlre wud;H

tia'î'Èidkdhl & .%dóh lghq;= ms<sn| wud;H

ckl nKavdr f;kakfldaka & m<d;a iNd yd m%dfoaYSh ixj¾Ok wud;H

*S,slaia fmf¾rd & úfYaI jHdmD;s wud;H

uyskao hdmd wfíj¾Ok & md¾,sfïka;= lghq;= wud;H

frðfkda,aâ l=f¾ & .=jka fiajd wud;H

úð;a úchuq‚ fidhsid & jdßud¾. wud;H

uyskao wurùr & ëjr wud;H

ir;a wuqKq.u & Wiia wOHdmk yd m¾fhaIK wud;H

mshfiak .uf.a & ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;Hkj rdcH wud;Hjreka 5

mú;%d jkakswdrÉÑ & mßir rdcH wud;Hjßh

Ôjka l=udrK;=x. & lïlre rdcH wud;Hjrhd

uyskao iurisxy & uqo,a rdcH wud;Hjrhd

iS'î' r;akdhl & rdcH mßmd,k yd m%cd;ka;%Sh md,kh ms<sno rdcH wud;Hjrhd

ä,dka fmf¾rd & ksjdi iy iuDoaê rdcH wud;Hjrhd
ksfhdacH wud;Hjreka 10

;siai lr,shoao  & nqoaO ydik yd m%cd;ka;%Sh md,kh ms<sno ksfhdacH weu;s

ohdY%s; ;sfiard & ëjr ksfhdacH weu;s

rxð;a ishU,dmsáh& iajfoaY lghq;= ksfhdacH weu;s

,laIauka fifkúr;ak &  wdmod l<ukdlrK ksfhdacH weu;s

,laIauka hdmd wfíj¾Ok &  .=jka fiajd ksfhdacH weu;s

,,s;a Èidkdhl & jdßud¾. ksfhdacH weu;s

c.;a mqIaml=udr & jeú,s l¾udka; ksfhdacH weu;s

,ika; w,.shjkak & .%dóh wd¾Òl lghq;= ksfhdacH weu;s

iqo¾YkS m%kdkaÿ mq,af,a & Wiia wOHdmk yd m¾fhaIK ksfhdacH weu;sks

Ydka; nKavdr & ckudOH ksfhdacH weu;s

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය