HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Modi @ Ruwanmeli seya  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaÈ" rejkaue,siEhg .sh fudfydf;a yÈisfhau ld,.=Kh fjkia ù uy jeis weo jegqKd'

bka§h w.%dud;Hjrhd ms<s.ekSug rejkaue,siEh wi< r;= m,ia t,d W;aijh ms<sfh< lr ;snqK;a yÈisfha uy jeis weo jeàu ksid tu r;= m,ia hg ùfuka tajd bj;a lsÍug isÿù ;sfnkjd'

NslaIQka jykafia,dg muKla iqÿ mdjv oeuqj;a wka lsisfjl=g mdjv oeóula rejkaue,siE mqoìu wy,lj;a isÿlrkafka kE' tfia ù ;sìh§;a rcfha by, Woúhf.a n,lsÍu u; rejkaue,siEh bÈßmg r;= m,ia oeóug isÿjqKd'kf¾kao% fudaÈ w.%dud;Hjrhd rejkaue,siE mqoìug meñfKkj;a iu.u tlajru oeä iq<x ;;a;ajhla we;s ù uyd j¾Idjla weo yeÆKd'

jeiaila we;s ùfï lsisÿ foaY.=Ksl ,l=Kla fkd;snQ ksid tljr uy jeis weo jeàfuka fndfyda fokd mSvdjg m;a jQ nj jd¾;d fjkjd'

W;aijhg meñK isá fndfyda ks,Odßkaf.a we÷ï f;; nß; jq w;r" bka§h w.ue;sjrhd frda T;a;=lrejka jg lrf.k uy jeiafiau rejkaue,s iEfhka m,d hkjd;a iu.u jeiaio wjikajq nj jd¾;d fjhs'

foú foaj;djqkaj úYajdi lrk bka§h w.%dud;Hjrhd widudkH f,i ìhg m;a ù isá w;r" jydu hdmkfha k.=f,aIajrka fldaú,g f.dia hd.hla isÿl<d' fukak idlaIs my, ;sfnk fiahdrE n,kak

bkaÈh w.ue;sjrhdf.a meñKsu;a iu. we;sjq yÈis j¾Idj iqnodhs ,l=Kla fkdjk nj rejkaue,siE m%foaYjdiskaf.a u;h ú we;' wkqrdOmqrh we;=Æ W;=re ueo m<d;g fus Èkj, mj;skafka úh<s ld,.=K ;;a;ajhla nj m%foaYjdiSka mjihs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය