HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Modi Arrives in Sri Lanka  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fudaÈ ,xldjg meñfKhs


bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaÈ wo w¨hu Y%s ,xldjg meñKshd'Tyqj ms<s.ekSu ioyd w.%dud;H rks,a we;=¨ úYd, msßila lgqkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqm, mßY%hg f.dia isáhd' miq.sh Èkj, iSfi,aIa yd uqreisfha ixpdrh l< Tyq wo ,xldjg wdfõ

uqreisfha isghs' Tyq Èk 2la ,xldfõ £ isákq we;'
bka§h w.%dud;Hjrfhl= furg ks, ixpdrhl ksr; jkafka jir 27 lg miqj h'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iy bka§h w.%dud;Hjrhd w;r wo fmrjrefõ ckdêm;s ukaÈrfha§ oaúmd¾Yaúl idlÉPd meje;aùug kshñ;j ;sfí'
wk;=rej kf¾kao% fudaÈ uy;d w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d yuqùug kshñ;h'
tfukau wo oyj,a urodfka uydfndaê w.%Y%djl uyd úydrhg hEug lghq;= iQodkï lr ;sfí' wo miajrefõ Y%S ,xld md¾,fïka;=jg hdug kshñ; w;r bka wk;=rej ysgmq ckdêm;sksh uqK.eiSug kshñ;j ;sfí'
Tyq hdmkfha yd ;f,hs ukakdrfï ixpdrh lrkq we;af;a fyghs'
fudaÈ ,xldfjka msg;aj h<s bkaÈhdjg hkq we;af;a fyg ijihs'
fudaÈ meñKs wjia:dfõ ùäfhdajla my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය