HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Minister Rajitha’s son abducted our underage daughter”: Parents  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

weu;s rdð;f.a fojeks mq;d nd, jhialdr oeßhla n,y;aldrfhka r|jdf.k  oeßh b,a,d uj&mshd je<fmhs 


wud;H rdð; fiakdr;akf.a fojk mq;‍%hd" nd, jhialdr oeßhla n,y;aldrfhka meyerf.k f.dia rojd ;ndf.k we;s nj wod< oeßhf.a foudmshka mjikjd' fld<U wo ^15& leojd ;snQ udOH yuqjlg tlafjñka Tjqka ioyka lf<a 2014 jif¾ fmnrjdß ui 24 Èk wud;H rdð; fiakdr;akf.a fojk mq;‍%hd wud;HdxY ßhlska meñK
ish ÈhKsh meyer f.k .sh njhs' ta iïnkaOfhka 2014 jif¾ wfma‍%,a udifha l=re÷j;a; fmd,Sishg fukau tu jif¾u Tlaf;daïn¾ udifha cd;sl <ud wdrlaIK wêldßhg o meñKs,a,la lr ;sfnkjd' flfia fj;;a tu meñKs,a,g o idOdrKhla bgq fkdjQ nj Tjqka fuys§ m‍%ldY l<d' miqj fuu jif¾ ckjdß 3 jk Èk fmd,sia iyk ueÈßhg o wod< isoaêh iïnkaOfhka meñKs,a,la l< nj Tjqka lshd isáhd'wud;H rdð; fiakdr;akf.a fojk mq;‍%hd jk 27 yeúßÈ tlai;a w¾ð; fiakdr;ak" fï jk úg jhi wjqreÿ 17hs udi 4la jk Èks;s wdf,dald rKisxy kï nd, jhialdr oeßhla fuf,i rojdf.k ;sfnk njghs foudmshka fpdaokd lrkafka'

m<uqj weh" wxl 85ka ã" fylag¾ fldínElvqj udj;" fld<U hk ,smskh orK ia:dkfha rojd ;ndf.k we;s w;r miqj fï jk úg weh fjk;a ia:dkhl rojd isák njghs foudmshka fld<U wo leojd ;snQ udOH yuqfõ§ m‍%ldY lf<a'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය