HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda will Contest By Kangaroo Mark  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News


uyskao
leka.rejd ,l=Kska
uyue;sjrKhg


fjku mlaIhlska fjku ,l=Klska ysgmq ckm;s bÈß uyue;sjrKfha§ ;r. lrkakg hk njg mej;s wdrxÑ ikd: lrñka
ta'tia'mS' ,shkf.a uy;d úiska ,shdÈxÑ lr we;s Y%S ,xld lïlre mlaIfha leka.rejd Pkao ,l=Kska uyskao rdcmlaI we;=¿ Tyqf.a ys;jd§ka B<`. uyue;sjrKhg ;r. jÈk nj wNHka;r foaYmd,k
wdrxÑ ;yjqre lr we;'
fuu mlaIfha ku uyskao rdcmlaIg Pkaoh
b,a,kakg jvd;a is;af.k ;sfnk kuq;a ,l=K leka.rejd jk ksid
th ;rul wmyiqjla we;s lr we;'
ta ksid th fjkia lrfok fuka tu mlaIfha kdhl ue;sjrK flduidßiajrhdf.ka Bfha ^17& ,sÅ; b,a,Sula lr ;snqKd' ta ksidu uyskao b,a,kak hkafka tu

mlaIfhka njg mj;sk ryio t<shg wdjd'
wod, b,a,Su lr we;af;ao ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a b,a,Sula u;h'
ta'tia'mS' ,shkf.a wo ^18& ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%sh uy;d yuqjQ wjia:dfõ§ oekg mrúhd yd fudKrd hk ,l=Kq ksoyia lr .ekSfï yelshdjla ;sfnk nj okajd we;ehso jd¾;d fjkjd'
Pkao ,l=K fjkia lr.; yelafla Pkaohla m%ldYhg m;alsÍfuka miqj t<fUk m<uq i;sfha§h'

uyskao fuf,i fjku mlaIhlska b,a,kag fjr oeÍfï§ Y%S ,xld ksoyia mlaIh w;g yd leka.rejdg folg fn§ hdyels nj úpdrl woyihs'
w;g fyda leka.rejdg md¾,sfïka;=fõ wvlg jeä nyq;rhla ,nd.ekSuo ÿIalr ldrKdjla jkq we;' ta u.ska tcdmfha w,shdg jeä jdis w;aúh yels nj úpdrl woyihs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය