HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Rajapaksha says India’s RAW rallied opposition to his presidency  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

mjq,g lror lrk ksid wdKavqjg ifmdaÜ tlla keye & uyskao

ckdêm;sjrKfha mrdch msgqmi we;s jir foll l=uka;%Khla uyskao fy<s lrhs

miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ;ud meroùug lghq;= lf<a bkaÈhdkq frda T;a;= fiajh" CIA ryia T;a;= fiajh" MI-6 ixúOdk tl;=j nj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI
uy;d yskaÿ mqj;am; fj; iïuqL idlÉpdjla ,nd
foñka mjid ;sfí' tys§ jeä ÿrg;a woyia m<fldg we;s ysgmq ckm;sjrhd mjid we;af;a ;ud n,fhka mylsÍfï ie,iqu jir follg fmr isg l%shd;aul ù we;s nj;a ;ud yd Ökh w;r we;s iïnkaO;dj fya;=fjka fuu l=uka;%Kh Èh;afldg we;s nj;ah'


;ud th oek.;af;a ckdêm;sjrKh wjika fudydf;a nj;a frda ryia T;a;= fiajfha fuu l%shd l,dmhg bka§h w.ue;s kf¾kao% fudaÈ iïnkaO fkdue;s nj;a ysgmq ckm;sjrhd yskaÿ mqj;am; iu. iïuqL idlÉPdfõ§ m%ldY fldg we;' ;ud j¾;udk wdKavqjg iyfhda.h oelaùug isáh;a ;udg iy ;udf.a mjq,g È.ska È.g isÿlrk lror fya;=fjka tfia isÿ fkdlrk njh'

ta f.d,af,dkag oeka ´k wmsj ysf¾ odkak''lsisu idlaIshla ke;=j wfma mdiafmdaÜ wr.kak''uu fï úÈhg úY%du .kafka fldyuo@uu ljodj;a lsõfõ keye uu úY%du .kakjd lsh,d''fï fj,dfõ uu úfõlfhka .; lrkjd ú;rhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය