HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda lost to Ranil Maithree Anura secret talk!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

uyskao ke;s lrkak rks,a"ffu;%S"wkqr ryia l;djla!hymd,k wdKavqfõ fnÿïjdoh bÈßfha Yla;su;a jk ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI iïmq¾Kfhkau foaYmd,kfhka w;=.d oeñu ioyd .;hq;= l%shdud¾. iïnkaOfhka idlÉPdjla ffu;%Smd, ckdêm;sjrhd"w.ue;s rks,a úl%uisxy iy wkqr l=udr Èidkhl iyNd.s;ajfhka Bfha ckdêm;s f,alï ldrHd,fhaÈ mj;ajd ;sfnk nj jd¾;d fõ'

rfÜ wd¾:slh lvd jeáu"ixj¾Okh k;r úu jeks l%shd fya;=fjka rfÜ ck;dj hymd,k wdKavqj m%;sflaIm lrñka isák nj ä,a l=udr fyaj;a wkqr l=udr fmkajd È ;sfí'túg rks,a úl%uisxy wkqrg mjid we;af;a ''''wms wkqrg i,lkafka tl ;ud '''fldfydu yß ñksiqkaf.a TÆj yokak'''bkaÈh wdKavqj uu .ek f.dvdla n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k bkafka ''''uu fldfydu yß rdcmlaI,dj fuflka w;=.d,d odkak TkE''' hkqfjka ffu;%Smd, fuysÈ mjid ;sfí'ta bkaÈh rcfha wkq.%yfhka meñKs frda ixúOdkfha Wmfoia u; lghq;= l, hq;= njo tysÈ ffu;%S fmkajd È ;sfí'

ÈkQ ksoyi wk;=rl" cd;sfha wNsfhda.h ch.ekSug fm<.efiuq” hk f;audj hgf;a ,nk 6 jeksod iji 3'00 g uykqjr§ meje;aùug kshñ; රැ<sh ms<sn|j l;dlr we;s w;r yels;rï n,h fhdojd fuu රැ<sh lvdlmam,a lsßug lghq;= l, hq;= njo idlÉPd lr ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය