HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda Could Contest Under UPFA - Susil  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

uyskao leu;skx
ikaOdkfhka ;r. lrkakehs
f,alï iqis,a fma%uchka;af.ka
udOH ksfõokhlabÈß uyue;sjrKfha§ leu;s kï ikaOdkfhka ;r. lrk f,i wjir foñka tcksi m%Odk f,alï iqis,a fma%u chka;a úiska wo iji udOH ksfõokhla ksl=;a lr ;sfnkjd'
tys §¾> jYfhka lreKq olajñka
19 jk jHjia:d ixfYdaOkhg ikaOdkh tl`.jk fya;= meyeÈ,s lr we;s w;r wjidkfha olajd isákafka

ztlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha yjq,aldr iEu foaYmd,k mlaIhlau bÈß
ue;sjrKfha§ iduQys;j lghq;= lsÍug;a ysgmq ckdêm;s w;s.re uyskao rdcmlaI ue;s;=ud miq.sh Èkj,§ woyia m%ldY lsÍfï§ udOH u.ska jd¾;d lr ;snQ mßÈ tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha ch.%yKh fjkqfjka

t;=udf.a foaYmd,k odhl;ajh;a l%shdldÍ foaYmd,kh ms<sn| ;SrKh;a .kq ,nkafka kï ta i|yd tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka bÈßm;aùu ms<sn|j úiïuq;shla fkdue;s nj;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh wjOdrKh lrhs'  f,isks'

tu ksfõoh my; m<fõ'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය