HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Lion flag flutters UK  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
iqÿ rfÜ isxy fldäh f,<fohs
http://www.lankatv.mobi/gossip/sinhale.jpg

jdßhfmd< Y%S iqux., ysñhka 1818 § lkao Wvrg Y%S o<|d ud,s.dj wNshi§ iqÿ wêrdcHjd§ka úiska Tijk ,o n%s;dkH fldäh l=U .iska weo oud isxyf,a Och h<s tiùu isys.kajñka miq.sh 2jeks i÷od j¾;udk n%s;dkH md¾,sfïka;= Nqñfha§ ,kavka kqjr mÈxÑ mqxÑ isxy, orefjla ishÆ fokdg fmfkk whqßka isxy fldäh tieùh'


n%s;dkH Y%S ,xld ixioh úiska ixúOdkh lrk ,o fuu ck yuqfõ wruqK ms<sn|j woyia oelajQ tu ixúOdkfha le|jqïlre ckl w,ymafmreu mejiqfõ ¶bx.%SiSka úiska 1818 § uykqjr uÛq,a uvqfõ§ w;aika leKq Wvrg .súiqu uÛska Y%S ,xldfõ ksoyi ¶n,y;aldrfhka Wÿrd .;a njhs' ta uÛska rg;a" cd;sh;a wd.u;a ixialD;sh;a úkdY lrñka foaYSh ck;djg tfrysj bx.%SiSka úiska isÿl, hqo wmrdO" foam< fld,a,lEï" udkj ysñlï W,a,x>kh lsÍï" idmrdë ñksia >d;k iy wfklúO wmrdO iïnkaO idlaIs iys; f;dr;=re we;=,;a §¾> ,smshla n%s;dkH w.ue;s fâúâ leurkag;a ishÆu md¾,sfïka;= uka;%S jrekag;a ,nd§ tams<sn|j Tjqka oekqj;a lsÍu;a fuu ck yuqfõ n,dfmdfrd;a;=jhs'

1818 Wvrg .súiqug w;aika l< m%NQka ixfla;j;a lrñka Wvrg iïm%odhsl ks, we÷ulska ieriqK orejl= we;=¿ n%s;dkH Y%S ,xld ixiofha lKavdhula vjqkska ùÈfha wxl 10 ork ;ek msysá w.ue;s ks, ksjdih fj; f.dia tu f;dr;=re we;=<;a ixfoaYfha msgm;la w.ue;sjrhdfj; Ndr ÿkay'
http://www.lankatv.mobi/gossip/sinhale1.gif


 http://www.lankatv.mobi/gossip/sinhale2.gif

 http://www.lankatv.mobi/gossip/sinhale3.gif

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය