HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Intrenet Boyfriend  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C Newsfilaia muKla fkdj ,õo bkag¾fkÜj,ska

wms okakjd wka;¾cd,h lshkafka fndfyda .kq fokq isoao fjk ;ekla' wka;¾cd,fhka wmsg lrkak neß fohla
ke;s ;rï' úfYaIfhkau filaia .ek jeä wjOdkhla fï ;=, ùu idudkHla'úfoia rgj,a j, muKla fkú ,xldfj;a wka;¾cd,fhka ´ksu fohla ,.gu f.kak .kak mq¿jka' ;sfnkafka uqo,a

f.ùu muKhs' úfYaIfhka ,sx.sl tl;=ùulg flfkla wka;¾cd,fhka fidhd .ekSu b;du;a idukHhla'

tfy;a wms ´ks flfkla okakjd fï iudc l%uh ish¿ udkj ne§ï uqo,g ;Skaÿ lr,d wjika'
yqÿ ,sx.sl tl;=ùulg mukla fkú uqo,g wdorh fidhd .kak;a oeka wka;¾ cd,fha myiqlï yeÈ,d'

leu;s hqj;shlg mq¿jka ;ukaf.a wf;a we;s uqo,g ;ukag .e,fmk úÈfha fmïjf;la ñ,§ .kak;a fmïjf;lag fmïj;shla ñ,§ .kak;a fuys§ mq¿jka'

ta ú;rla fkdfõ ism .ekSu" w;aje,a mg,jdf.k hEu" Ñ;%má ne,Su jeks w;sf¾l l%shdldrlï i|yd fjku wh lsÍï fuys§ isÿfjkjd' úúO jhia lKavdhï j, jf.au úúO rgj, fmïj;=ka fuys§ ñ,§ .ekSfï yelshdj;a fï ;=, ;sfnkjd'

ne¨ ne,aug f,dafla ish,a, fjkia fjkjd jf.a oekqkg" wÆ;a fjkjd jf.a oekqkg ñksia wdOHd;auhka we;=f,ka yefok ye.Sï mjd uqo,g úlsfKk l%uh ;j ;j;a ksrej;a jk j. ;uhs wmsgkï oefkkafka'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය