HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

ICC Cricket World Cup 2015 : Sri Lanka beat England  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fhdao b,lalhla yUd f.dia isxy fldäh Tijhs'' lvq¿ kjhlska tx.,ka;h mrdohs''
;sßudkakg 139 ix.dg 117

f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh hgf;a wo fj,skagka kqjr mej;s Y%S ,xld tx.,ka; l%slÜ ;r.fhka tx.,ka;h mrod úYsIag ch.%yKhla w;alr.kakg Y%S ,xld ms, iu;a jqKd' tx.,ka;h ,nd.;a ,l=Kq 309 Y%S ,xldj miq lf<a 47'2 jk ´jrfha§h'

ldisfha jdish Èkd uq,ska mkaÿjg myr ÿka tx.,ka; bksfï uq,a fldgfia§
úYd, jeä ,l=Kq .Kkla lrd hk ,l=Kq fmkakqï fkdl<;a fn,a^49& m<uq lvq,a,g tlalr.;a ,l=Kq 62 in|;djh;a yd rEÜ^121& ;=kajk lvq,a,g we;s lr.;a ,l=Kq 60 l iy y;rjk lvq,a,g we;s

lr.;a ,l=kq 98 iin|;djhl;a ksid id¾:ljQ ms;slrejka njg m;ajQ w;r ´jr 50 wjidkfha tx.,ka;h ,l=Kq 309 g lvq¿ 6 la ,nd ;snqKd' fuys§ ,xldfõ mkaÿ hjkakka 6 fokdu tla lvq,a, ne.ska muKla ,eîu úfYaI isoaêhls'
Y%S ,xld bksfï§ id¾:l wdrïNhla ,nd.;a ä,aIdka yd ;sßudkak ,l=Kq 100 l m<uq lvq,a,g in|;djhla f.dvke.+ w;r ä,aIdka Wv mkaÿjlg ±ù .sfha ,l=Kq 44 §h' wk;=rej msáhg msúis ix.laldr yd ;sßudkak tlaù b;d id¾:l f,i bksu f.dv ke.+fõ ,l=Kq 212 l úYd, in|;djhla f.dvk.ñks'

fofokdu fkd±ù ,xldj ch.%yKh olajd f.k .sh w;r ix.laldrg ,l=Kq 117 lao ;sßudkakg ,l=Kq 139 lao ,eî ;snqKd'
f,dal l=i,dk ;r.hl§ ,xldfõ <dnd,u Y;l ,dNshd njg wo ;sßudkak m;ajqKd' mkaÿ 86 l§ ,l=Kq 117 la .;a ix.laldr ;r.fha ùrhd jqKd' ,l=Kq igyk my; mßÈh'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය