HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HIV  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

msßñ iu ,sx.slfhda iy úIu ,sx.slfhda ,xldfõ taâia jmqr;s 


2014 jif¾§ tÉ'whs'ù we;=¿ iudc frda. me;sÍu fjk;a jirj,g idfmalaIj jeäù we;ehs cd;sl ,sx.dY%s; frda. u¾Ok jHdmdrh mjikjd' tys wOHlaI ffjoH isisr ,shkf.a uy;d fmkajd
fokafka jhi wjqreÿ 25;a 45;a w;r msßñ iu,sx.sl in|;d by< hdu fuhg jeä jYfhka n,md we;s njhs'.sh jif¾§ tÉ'whs'ù j,g wu;rj y¾mSia" f.dfkdaßhd" isms,sia" ,sx.sl bkakka" fymghsáia î" iaflaìia" W,af,da.ï jeks iudc frda. wdidok jeäùug uQ,slu fya;=jla ù we;af;a msßñ iu,sx.sl in|;d meje;aùug wu;rj úIu ,sx.sl yd iu,sx.sl in|;d folu mj;ajkakkaf.a ixLHdj jeäùu njo wOHlaIjrhd fmkajd fokjd' fujeks mqoa.,hska jeämqru jd¾;d ù ;sfnkafka fld<U" .ïmy" mq;a;,u" l=reKE., yd hdmkh Èia;%slalj,sks'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය