HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Capital Maharaja journos storm into Derana Head Office  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News
දෙරණ සිරස වලිය Video

bvï yqgmfÜ ksid
forK  - isri ynhla

isrfi wh wfma wdh;khg lvd jeÿKd - forK


forfK wh wfma whj ysrlrf.k  - isri


fld<U fldgqj f,dal fjf<| uOHia:dkh bÈßmsg tÑ,ka p;=rY%h m%foaYfha msysá bvfï ysñldß;ajh .ek jerÈ mqj;la m< lr we;s nj lshñka ta .ek úuikakg isri udOH
cd,hg wh;a udOHfõ§ka msßila forK kd,sldfõ ld¾hd,h fj; f.dia úuiSug f.dia .eg¨ldÍ ;;ajhla we;s lrf.k we;'
Bfha isri u.ska kS;S{fhl= ,jd fuys ysñldr;ajh uyrdcd wdh;kh i;= njg kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fmd,sisfha§ ms,sf.k we;ehs lSj;a tu lreK idjoH nj
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh Wmqgñka wo forK jd¾;d lr ;snqKs'
fï mriamrh ksid forK tjeks mqj;la m<lf<a wehso hkak úuiSug isri udOHfõ§ka tys f.dia we;'
tys§ we;sjQ isoaêh .ek wo forK mqj;a iy isri ksõia *¾iaÜ jd¾;d folla fjk fjku m< lr we;' ta fol my; mßÈh'

wo forK isoaêh meyeÈ,s lr we;af;a fufiah'

lemsg,a uydrdcd wdh;kfha udOHfõ§ka hhs lshd .kakd msßila forK udOH wdh;khg lvdje§ wkjifrka n,y;aldÍj rE.; lsÍula isÿlrkakg hdfuka fïjk úg

fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajhla ygf.k ;sfí'
wkjifrka we;=¿j rE.; lrkakg hdfuka ta ms<sn| m%Yak l< forK fiajl msßila iu. Tjqka .egqïldÍ ;;a;ajhla ks¾udKh lr .ekSug W;aidy .ekSu ksid fuu fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh ygf.k we;'

udOH wdh;kfha m%OdkSka úiska fuu isÿùu ms<sn| fmd,Sish oekqj;a lrk ,§'
flfia fj;;a fïjk úg lemsg,a uydrdcd wdh;khg wh;a udOHh úiska ;u udOHfõ§ka n,y;aldrfhka isrlrf.k isák njg mqj;a m<lrñka isáho tjekakla isÿù fkdue;'

tfiau fïjk úg fmd,Sish ueÈy;aj fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh md,kh lr we;s w;r wod< udOHfõ§ka hhs lshd.kakd msßi fmd,sia ndrhg f.k ;sfí'
wjirhlska f;drj udOH wdh;khlg lvdjeo rE.; lsÍu" ms<s.;a udOH wdpdrO¾u j,g mgye‚jd fiau kS;s úfrdaë neúka fuu isÿùu àù forK we;=¿  udOH cd,h f,i wms oeä ms<sl=f,ka hq;=j fy<dolsuq'

isri ksjqia *¾iaÜ isoaêh meyeÈ,s lr we;af;a fufiah'

ksõia *iaÜ udOHfõ§ka msßila fï jk úg forK kd,sldfõ fiajlhska úiska isrlr f.k isà'
wm udOHfõ§ka wo miajrefõ forK kd,sld mßY%hg .sfha" m%jD;a;shla iïnkaOfhka Tjqkaf.a m%;spdrh ,nd .ekSu i|yd h'
forK kd,sldjg ta i|yd idOdrK wjia:djla ,nd §u wm wruqK úh'
tfy;a forK fiajlhska úiska wm udOHfõ§ka fï jk úg isrlr f.k we;s w;r ksõia*iaÜ lKavdhfï leurd WmlrK o meyer .kq ,en ;sfí'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය