HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

349 Vine Stores Suspend from Today  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C Newsckm;s kshufhka
wo isg Èjhsk mqrd
jhska iafgda¾ia 349 la jid ouhs


Bfha ^16& miajrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha mej;s taldnoaO u;aøjH ksjdrK fufyhqï lñgq /iaùug iyNd.sjQ ckm;s ffu;%smd, isßfiak wo isg n,meje;afjk mßÈ Èjhsk mqrd
jhska iafgda¾ia 349 l n,m;% wfydais lrkakg kshu lrd'fuhg fya;=jQfha fuu u;ameka wf,ú ie,a
iqrdnÿ wd{d mkf;a kshuhka W,a,x>kh lrñka mj;ajd hduhs'
iqrdnÿ mkf;a kS;s m%ldrj mdi,a" úydria:dk iy wd.ñl ia:dkj,g óg¾ 500la we;=<; jhska iafgd¾ia mj;ajd hdu ;ykï jqj;a u;aøjH ksjdrK fufyhqï lñgq o;a; wkqj tjeks ia:dk 349 la Èjhska mqrd y÷kdf.k we;'

tu iqrdi,aj, n,m;% jydu wj,x.= lr tu iqrdi,a jidoeóug lghq;= lrk f,i ckdêm;s;=ud iqrdnÿ flduidßia ckrd,ajrhdg Bfha Wmfoia ÿkafkah'

j;auka rch úiska ls%hdjg kxjd we;s u;aøjH ksjdrK jevigyk ;=< u;aøjHj,g weíneysjQjka mqkre;a:dmkh lsÍu i|yd úfYaI wjOdkhla fhduq lr we;s njo Bg wjYH kS;suh m%;smdok ilia lsÍug wjYH lghq;= lrk f,io

u;aøjH jeg,Sï lghq;= ;Èkau ls%hd;aul lrk f,io ckdêm;s;=ud fuys§ kS;sm;sjrhd fj; Wmfoia ,nd ÿkafkah'
ÿïfld< iy uOHidr ksjdrKh i|yd §m jHdma; jevms<sfj<la ilia lsÍu i|yd wkq lñgq lsysmhla m;a lsÍug o ckdêm;s;=ud fuys§ Wmfoia ,nd ÿka w;r f,dal ÿïjeá Èkhg iu.dój ÿïfld< iy uOHidr ksjdrKh i|yd úfYaI cd;sl jevigykla ls%hd;aul lsÍug o Wmfoia ÿkafkah'
mQcH w;=r,sfha r;k iajdñka jykafiao fuu wjia:djg tlaj isáhy'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය