HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal's Wife Sashi Escapes from Home  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
http://www.lankatv.mobi/gossip/wimal%26shashi.jpg
úu,af.a ìßh YIS ùrjxY
ksji w;yer m<d .syska

zydñfka w,a,ka ke;eZhs
úu,a lshd we;af;a Wmdhlg


md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxYf.a ìß| jk YIS ùrjxY l+G f,aLk ilid rdcH ;dka;%sl .uka n,m;% ilia lsÍfï jrolg i;s lsysmhl isg fmd,sish fidhk kuq;a weh isák lvqfj,
ksjiska m<df.dia we;s nj;a weh isà hhs iel l< yels ia:dk ish,af,kau w;=reokaj isák nj;a fmd,sish mjikjd'
miq.shod kqf.af.dv mej;s /iaùul§ úu,a ùrjxY fuu fmd,sia mÍlaIK Wmydihg ,lalrñka
lshd ;snqfka zwfma ydñfkaj wo .kakj fyg .kakj lshkj''fudfllaj;a tkafk;a kE lg W;a;rhla b,a,kafk;a kE''b,a,kj kï n,ka bkakj fokak'''Z hkqfjks'
kuq;a fï iïnkaOj mÍlaIK lrk fmd,sish mjid we;af;a úu,af.a fuu m%ldYh tu mÍlaIK fkdu. heùfï wáfhka isÿ lrk ,oaola njhs'
úu,a ;u ìßh ksjiska msg;a lr we;af;a ±k±ku úh yels njg fmd,sish iellrkjd'Wmka j¾Ih f,i 1967 yd 1971 fhdod .ksñka yd YS¾cd ùrjxi iy fYydid Wohka;s hkqfjka kï folla fhdoñka úu,af.a ìßh fuu l+G f,aLk ilid ;snqK w;r ta iïnkaOj udOH jd¾;d ñka jir .Kkdjl isg mqj;am;a fjí wvú we;=¿ úúO udOH j, m<jqj;a mej;s rch ì| jefgk ;=re fmd,sish lghq;= lf<a ta .ek fkdokakd .dKgh'
l+G f,aLk weiqfrka ilia lr.;a .uka n,m;% fhdodf.k wjia:d /il§ weh úfoia .;ù ;sfnk w;ru we;eï jrm%ido ,nd .ekSu i|yd Wmka
j¾Ifha jdish ,ndf.k ;sfnk njo udOH Tiafia jd¾;dù ;snqKd'

úu,af.a kqf.af.dv l:dfjka miq YIS ùrjxY w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish kej; Wkkaÿù we;s nj fmfkkakg ;sfnk w;r wef.a w;=reokaùu .ek úu,af.ka m%Yak lrkakgo bv we;' fï iïnkaOj fmd,sia lKavdhï 6 la fhdojd mÍlaIK isÿ lrk njo fmd,sish jd¾;d lr ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය