HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal's Wife Acts Emotional Role at The Hospital  

 Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

http://www.lankatv.mobi/gossip/wimala-weerawansha-in-cid1.jpg

úu,a ryia fmd,sisfha & orejka yd ìß|f.a ixfõ§ PdhdrEmhla m%isoaO lrhs


cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl md¾,sfïka;= uka;‍%S úu,a ùrjxY uy;df.a ìß| w;awvx.=jg .ekSug
fudfyd;lg fmr ÈhKsh úudId iy mq;a úNQ;s ish wdor”h uEKshka je<|f.k yඬd jefgk whqre''


YIS ùrjxY lsisu wjia:djl mdiafmdaÜ folla tljr Ndú;d lr ke;' tla mdiafmdÜ tlla wj,x.= lr wfkl Ndú;d lr we;s w;r bkao hymd,k wdKavqj lshkd wdldrfha ÿIK jxpd lsis;a isÿ lr ke;' jrola ù kï isÿj we;af;a mqoa.,hka ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=fõ jk w;r th wd.uk ú.uk kS;shg wod, jkakla fkdfõ' wfkl ye|kqïm;la ksl=;a lsÍfï§ wod, ,shlshú,sj, ksjroH;djh mÍla‍Id lsÍu tys ks,OdÍkaf.a j.lSula jk w;r Tjqkao tys pQÈ;fhda fj;s'

wo rks,a ux;%sjrekag iy isxyf,ka ,shk m;a;r ldrhskag iy ;j;a whg m%isoaOfha lrk ;¾ck .¾ck iy í,ela fua,a j, fl,jrla keye' kuq;a wm%sfh,a j,ska miafi kjl md¾,sfuaka;= ux;%s jrekaf. mekaIka tl yß .shyu Tjqkag lrk í,ela fua,a bjr fjkj' Bg miafi isßmd, fm%auchka; jf.a lífnd álla ú;rhs isßfiakg tfyhs lshkafk;a rks,a$pkao%sld$isßfiak frÔfug lfva hkafk;a' wm%sfh,a j,ska miafi fudk mk;o iïu; lrkafk lshk tl ;SrKh lrkafk úÿr, jf.a cjh ;shk w¿;a ux;%s, ñila úmla‍I kdhl isßmd, fkfjhs' ta wh okakjd ck u;h fldfyo ;sfhkak lsh,' ta ksid Wka nh ke;=j fjä m;a;= lrhs' Wka nh ke;=j rks,a$pkao%sld$isßfiak frðufha wdhqI ;SrKh lrhs' tf;la wms bjiuq'

fya;=j mdiafmdaÜ tl fkfjhs'' fya;=j uyskao fjkqfjka úu,a fmkS isàuhs'
http://www.lankatv.mobi/gossip/wimala-weerawansha-in-cid11.jpg

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය