HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

WC 2015: Sri Lanka Beat Afghanistan By Four Wickets  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

ÿIalr igklska miq
ufya, ;sir f.dv oeuQ Y%s,xldj

we*a.ksia;dkh mrojhs

f,dal l=i,dk ;r.dj,sh hgf;a m<uq ch.%yKh w;alr.ksñka we*a.ksia;dkh mrod ch.%yKh lrkakg Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu wo iu;a jqKd' uq,ska mkaÿjg myrÿka we*a.ka ms< ish¨ fokd oeù ,nd.;a ,l=Kq 232 miqlr 236 la .kakg Y%S ,xld ms, iu;ajQfha lvq¿ 6 la oeù ;r. ksudjg mkaÿ 10 la b;sßj ;sìh§h'
kjiS,ka;fha vfkäkays§ mej;s fuu ;r.fha ldisfha jdish
Y%S ,xld ms, i;= jqK;a uq,ska myr§fï jru Tjqka we*a.ka ms,g msßkeuqjd' Y%s,xld lkavdhfï mkaÿ j,g we*a.ka msf,a ms;slrejkag id¾:l jkakg bvla fkd,o w;r jeäu ,l=kq 54 .kakg w*a.¾ iageklais muKla iu;a jqKd' ,is;a ud,sx. yd ue;sõia lvq¿ 3 ne.ska ,ndf.k olaI;d oelajqjd'
flfia kuq;a ms<s;=re bksu wdrïNfha§ b;d ÿ¾j, l%Svd ú,dYhla Y%S ,xldj fmkakqï l< w;r m<uq mkaÿfjkau ;sßudkak oeù .sfha lvq,a, uqjd lsÍfï jroghs' fojk ´jrfha§ ä,aidkao ,l=Kq fkd,nd oeù .shd' wk;=rej msáhg msúis ix.laldrg id¾:l jkakg fkd¨nqK w;r Tyq 6 jk ´jrfha§ ,l=Kq 7 lg oeù .shd' Èuq;a ,l=Kq 23 lg 12 jk ´jrfha§ oeù .shd' weo jeà ;snqK Y%S ,xld bksu f.dv .kakd ,oafoa ufya, chj¾Ok^100& yd ue;sõia^44& miajk lvq,a, i|yd we;s lr.;a ,l=Kq 126 l in|;djh ksidh' ufya,f.a ,l=Kq 100 bksug y;f¾ myr 8 la yd yfha myrla we;=<;a jqKd'
;r.h wjidkh ch.%yKhla lrkakg ;sir fmf¾rdd mkaÿ 26 l§ ,nd.;a ,l=Kq 47o fnfyúka bjy,a jqKd' Tyq ta ,l=Kq .kakg yfha myrla yd y;f¾ mir 6 la t,a, l,d'
;r.fha ùrhd ufya, chj¾Okhs'
iïmQ¾K ,l=Kq igyk my; mßÈh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය