HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

United Nations  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
Y‍%S ,xldjg tfrys hqO wmrdO fpdaokd mÍla‍IK jd¾;dj bÈßm;a lsÍug iQodkï

http://www.lankatv.mobi/gossip/un-logo-fix.gif


Y‍%S ,xldfõ mej;s hqoiuh ;=, isÿ jQ nj lshk hqO wmrdO iïnkaOfhka tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï fldñiu úiska mj;ajk cd;Hka;r úu¾Ykfha ,sÅ; jd¾;dj 23od meje;afjk ieisjdrhg bÈßm;a flfrhs'

,nk ud¾;= 02 jkod tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ljqkais,fha 28 jeks ieisjdrh wdrïN jk w;r ud¾;= 23 jeksod fuu jd¾;dj ieis jdrhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'Y‍%S ,xldjg tfrys fhdackdjla 2014 ud¾;= udifha mej;s 25 jeks
ieisjdrfha§ bÈßm;a l< w;r tu fhdackdfõu fldgila f,i cd;Hka;r úu¾Ykhla isÿlsÍug ;SrKh lr ;snqKo tu cd;Hka;r úu¾Ykhg tjlg meje;s Y‍%S ,xld wdKavqj úiska m‍%;slafIam l< w;r tys úu¾Ylhkag Y‍%S ,xldjg meñ”ug ;ykï lf,ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය