HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sudahrman further remanded  

ffu;%S pñ,d uv mqj; ksid
iqo¾uka ro,shf.dv
rlaIs; nkaOkd.drhg


ckdêm;sjrK m%pdrl iufha fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiak uy;d iy pñ,d kue;s ldka;djl w;r iïnkaOhla .ek jHdc mqj;la ks¾udKh lrñka ckm;s wfmalaIlhd wehj isrlr ;nd isák njg wef.a mq;= yd ieñhd fhdojd wi;H
mqj;la ks¾udKh l< iajdëk rEmjdysksfha ysgmq ksfhdacH idudkHêldÍ iqO¾uka ro<shf.dv wo
Widúhg le|jkq ,ÿj ,nk 24 f;la ßudkaâ lrkq ,enqjd'
ckm;s wfmlaIlhdg wmydijk wkaoñka úoHq;a udOH foll jerÈ mqj;la m< lrkakg nd, jhialdr orejl= fhdod .;a;ehs Tyq fpdaokd


,enqjd' fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a m%shka; ,shkf.a uy;d úiska iqo¾uka iy ;j;a iellrejka fofofkl= fuf,i wo rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enqjd'

Pkao jHdmdrhg ;u nd, jhialdr orejd fhdod .;a;ehs orejdf.a uj úiska ckm;sjrKhg fmr isÿ l< meñKs,a, wkqj l< mÍlaIKh u; wod< kvqj úNd. úh'

ro<shf.dv udOH uÕska m%pdrh l< mqj; idjdoH ks¾udKhla nj;a fmd,sish wêlrKhg okajd ;snqKd'
ñka by; l+V f,aLk isoaêhlg;a iqo¾uka wêlrKhg wjYHj isá iellrefjl= jk w;r ta kvqjo bÈßhg úNd.ùug kshñ;h'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය