HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Student Dies During School Marathon at Ambalanthota  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka


iafmda¾Ü óÜ uer;ka ;r.h w;r;=r
15 yeúßÈ isiqjd weojeà ureg


wo WoEik 9 g muK ud;r wïn,kaf;dg fnda,dk uy úoHd,fha jd¾Isl ksjdidka;r l%Svd ;r.hl uer;ka biõjg iyNd.SjQ 15 yeúßÈ isiqfjl= ;r.h w;r;=r yÈis yDohdndOhlg ,laj ñh.shd'
;r.h wïn,kaf;dg ßÈh.u jej wi,ska wdrïN ù fnda,dk úÿy, wi,ska wjika ùug kshñ; jQ w;r ÿr lsf,daógr 5 lska muK
hqla; jqKd' Tyq ;r.fha ál ÿrla Èjhk úg weojeà ;snqK ksid wjg m%foaYjdiSka Tyqj frday,a .; lsÍug lghq;= lr ;snqK
kuq;a Tyq ñhf.dia ;snqKd'
fmd,sish mejiqfõ isiqjd ;r.h w;r yÈisfhau wikSmù we;s njh' fmd,sish isÿ l< mÍlaIk wkqj isiqjd Wf.kqu ,nk fnda,dk uy úoHd,fha
úÿy,am;sjrhd fuu Odjk ;rÕhg iyNd.s jq isiqka ish¨ fokdju ffjoH mßCIKhlg ,la lr ;snqK

njg;a foudmshkaf.a leue;a; iys;j fuu ;rÕhg iyNd.s lrjd we;s njg;a ;yjqreù we;'

fï ms<sn| urK mÍlaIKh iy mYapd;a urK mÍlaIKh meje;aùug kshñ; nj fmd,sish mejiQ w;r ysÈis yDohdndO ;;ajhla fï urKhg fya;=jkakg we;ehs ielflf¾'

fufia ñhf.dia we;af;a jhi wjqreÿ 15 la jq iqqoaodÉpdßf.a pfudaoa i;air keue;s wxl 143” êjr .ïudkh” reyqqKq ߧh.u” wïn,kaf;dg ,smskfha mÈxÑ orefjls'
urKh isÿùfuka miq frdayf,a§ foudmshka ú,dm ;nñka isiqjdf.a foayh nodf.k y~k yeá ±lafjk isoaêh iïnkaO isri ùäfhdaj my;skRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය