HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sri Lankan School Boy Dies in Verona , Italy  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka


b;d,s frday,l§ ÿka tkak;la úIù
,dxlsl mdi,a isiqfjl= ureg

b;d,sfha fjfrdakd k.rfha ;u uõmshka iu. mÈxÑù isá ,xldfõ mdi,a isiqfjl= isysiqkaj weo jeà yÈisfha ñhhdfï isoaêhla jd¾;d jkjd'
ñh f.dia we;af;a fjkakmamqj m%foaYfha isg b;d,shg ixl%uKhjQ mjq,l 19 yeúßÈ mdi,a isiqfjls' Tyq mdi,a wOHdmkh ,nñka isáfha fõfrdakdys mdi,lh'
miq.sh i;sfha Èk lSmhl isg leiai iy fyïìßiaid frda.S
;;ajfhka fm¿Kq Tyq foudmshka úiska ffjoHjrfhl= fj; bÈßm;a lrk ,o wjia:dfõ§
Tyqg tkak;la ,nd§ we;'
wk;=rej isiqjd u<dksl ;;a;ajfhka isá nj ksjeishka i|yka lrkjd' Bg miqod miq.sh isl=rdod ^06& w¿hu mdi,a hdug iqodkï fjñka isák úg isiqjd yÈisfhau isysh fkdue;sj weo jeà ;sfnkjd'
tu wjia:dfõ lsisu l;dnyla ke;sj yqiau .kafkao ke;sj isá Tyq jydu frday,la lrd f.k hdug foudmshka lghq;= lr ;snqfka .s,ka r:hla le|ùfuks'
kuq;a leojQ .s,ka r:fha ffjoHjrhd orejdj mÍlaId lr n,d lshd we;af;a ta jkúg;a Tyq ñh f.dia we;s njls'
Tyqf.a urKhg fya;=j tkak;la úIùu hhs ielflf¾'ñh f.dia we;s ;reKhdf.a isrer mYapd;a urK mÍlaIKh i|yd b;d,sfha fjfrdakd kqjr u¾i,d frdayf,a ;ekam;a lr we;
fjkakmamqj ¨Kqú, & nKaäßmamqj mÈxÑlrefjl= isg b;d,shg ixl%uKhjQ mjqf,a isá ñh.sh ;reKhd j¾Kl=,iQßh iú÷ ;=,laIK m%kdkaÿ ^wjq^19& kïjQ wfhls'

;u orejd ñh hdug fya;=j iïnkaOfhka mÍlaIKhla isÿ lrk f,i ñh.sh isiqjdf.a mshd fjfrdakd k.rfha fmd,Sishg meñ‚,a,lao bÈßm;a lr we;'

jd¾;dj & cqâ iuka;

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය