HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sri Lanka to go ahead with China-backed Port City Project  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

f.da,af*ia Ök fmd¾Ü isá tfla jev ffu;%S kj;a;ka ke;s¨


Ök iud.ula úiska .d¨uqjfodr isg .,alsiai f;la l,dmfha bÈlrñka mej;s fmdaÜ isá‘ fyj;a jrdh k.rh‘ixj¾Okh lsÍfï jHdmD;sh wLKavj bÈßhg;a l%shd;aul jk nj rcfha leìkÜ m%ldYl"wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d wo mejiqjd'

uqyqo f.dvlrñka isÿl< tys mdßißl ;;a;aj iy;sl jd¾;d w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d úiska mÍlaId lrk ,ÿj tys .eg¿jla fkdue;s nj y÷kdf.k we;ehs wud;Hjrhd lshd isáhd'

kuq;a miq.sh ckm;sjrK iufha udOHfõÈfhl= weiQ m%Yakhlg ms<s;=re foñka tald,fha

rks,a úl%uisxy lshd isáfha ;u rch hgf;a th k;r lrk njhs'

bl=;a rch iufha ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d iy Ök ckdêm;s Is ðka msx uy;d w;ska fuu jHdmD;sfha lghq;= wdrïNjQ w;r kj rchla n,h ,nd.ekSfuka miq fuu ixj¾Ok jHdmD;sh bÈßhg l%shd;aulfõo hkak ielhg Ndckh úh'ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d t<fUk ud¾;= udifha§ Ökfha ixpdrhl ksr;ù
fï .ek jeäÿr fidhd n,k njo weu;sjrhd wo mejiqjd'
fld<U fylaghdr 233l fyj;a wlalr 575l NQñ m%udKhla uqyqo f.dvlr fï k.rh bÈlsÍug kshñ;h'
th iqfLdamfNda.S fydag,a" ksjdi ixlS¾K" idmamq ixlS¾K" kùk;u ld¾hd," rej,a keõ uOHia:dk yd Odjk m:  wd§ wxf.damdx.hkaf.ka iukaú; nj lshefõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය