HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rs. 130 M if SL wins Cricket World Cup  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

j¾,aâ lma ,xldj Èkafkd;a rcfhka re'fldaá 13 la àï tlg


t<efUk 2015 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfhka ,xldfõ lKavdhu ch.%yKh lf<d;a rcfha ;Hd.hla f,i weußldkq fvd,¾ ñ,shkhla tkï remsh,a fldaá 13 l muK uqo,la ch.%dyS ,xldfõ lkavdhfï idudðlhska w;r iufia fnod fokakg rch ;SrKh lr we;' th fldkafoais úrys; fndakia ;hd.hla nj Bfha leìkÜ ;SrK
oekqï§fï idlÉPdfõ§ weu;s rdð; fiakdr;ak i|yka l<d'

,xldfõ lkavdhu Èßu;a lsÍug wjYH ksid fuu uqo,a m%udKh .ek oeka isgu fy<s lrk njo Tyq lshd isáhd'
,nk fmnrjdß 14 isg f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh ´iafÜ%,shdkq yd kjiS,ka; l%slÜ msá j,§ mj;ajkakg oeka ish¨ lghq;= iQodkï lr we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය