HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

parliament hot news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

cr ur wiafia nr lr;a;
http://www.lankatvhost.com/gossiplanka/parliament.jpg
uyck iduh yd l%sia;shdks lghq;= wud;H fcdaka wur;=x.g tfrysj úmlaIfhka bÈßm;a lr we;s úYajdiNx. fhdackdj iïu; jqjfyd;a jydu md¾,sfïka;=j úiqrjdyßk nj w.ue;s rks,a úl%uisxy miq.shod lshd isáhd'md¾,sfïka;=j úiqrjd yeÍug fhdackd ù we;s wfma%,a 23g fmr th isÿ jqjfyd;a wjqreÿ 05 iïmQ¾K ùug b;d flá ld,hla muKla wvq jk j¾;udk md¾,sfïka;=fõ uka;%Sjreka 69la isà' Tjqkg h<s md¾,sfïka;=j ksfhdackhg bvla fkd,enqKfyd;a Tjqkg md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl=g ysñjk úY%du jegqm wysñjkq we;'

ta wkqj úY%du jegqm wysñùfï wjodkug uqyqK § isák kjl uka;%Sjreka w;r "

ÈÆï wuqKq.u" f,dydka r;aj;af;" kdu,a rdcmlaI" ù'fla bkaÈl" ik;a chiQßh" ud,skS f*dkafiald" ukQI kdkhlaldr" iðka jdia .=Kj¾Ok" rfïIa m;srK" ksYdka; uq;=fyÜá.u" ;s,x. iqu;smd," WfmalaId iaj¾Kud,s" fudydka ,d,a f.a%frda" iqÔj fiakisxy" ÿñkao is,ajd" frdais fiakdkdhl" wð;a mS fmf¾rd" md,s; f;jrmafmreu" cdkl jlal=Uqr" rkacka rdukdhl" lkl fyar;a" trdka úl%ur;ak" rÔj úf–isxy" f–'wd¾'mS iqßhmafmreu" wfkdaud .uf.a" árdka w,ia" y¾I o is,ajd" cdkl nKavdr" Ydka; nKavdr" rxð;a o fidhsid" ikS frdayk fldä;=jlal=" rejka rK;=x." nqoaêl m;srK" rejka úf–j¾Ok" úÿr úl%ukdhl" f;akql úodk.u" ir;a ùrfialr" wfYdala wfíisxy" jika; wÆúydf¾" wrekaÈl m%kdkaÿ" jika; fiakdkdhl hk wh isà'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය