HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Pandemonium outside SLFP meeting  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

http://www.lankatv.mobi/gossip/hotnews8858.jpg

miq.sh od ¶wfma .u¶ mßY%fha§ meje;s Y%S,ksm foaYmd,{hskaf.a රැiaùfï ckudOH j,ska fkdfmkajQ isÿùï fukak'

mlaIfha j;auka kdhl ffu;%Smd, isßfiak fuys meñKsh;a Tyqg ,enqfKa yQ ix.%yhla muKhs'
ysreKsld g iy fida,x.drÉÑ g wks;a uka;%Sjrekaf.ka fyd|gu nekqï wyf.khs t;kska hkak jqfKa'fï lE .ykafka yqÿ wdOdrlrejka fkdj m%dfoaYSh iy m<d;a iNd ksfhdackh lrk Y%S,ksm uka;%Sjreka' Tjqka ;u fõokdj msg lsÍul=hs fï isÿlrkafka' fujekakla hQwekamsh we;=f<a jqkdkï wo isßfld; tlu f,a .x.djla' ^u;lfka rks,aj t,jkak ið;a ;u fiakdj wrka wdmq fj,dfõ uyskao isßfld; biairyd mdr ldmÜ lrkak lsh,mdr jy,hs rks,aj fír .;af;a'&

ta;a Y%S,ksm m<d;a md,k uka;%Sjrekag we;s úkh ksid b;du;a m%cd;ka;%jd§j ;u úfrdaOh m< lsÍul=hs Tjqka isÿ lrkafka'

uyskao rdcmlaI uy;dj kej;;a Y%S,ksm kdhlhd lr.kak tys uka;%Sjreka úYd, Woaf>daIKhla l<d'

wjidkfha§ m<d;a md,k uka;%Sjreka úiska Pkao úuiSula ;sh,d uyskaog Pkao 94 la ,efnoa§ ffu;%Smd,g ,enqfKa Pkao 4 la ú;rhs' ta Pkao y;r ysreKsld" fida,x.drÉÑ" iy ;j;a wm;fhd fokafkla'

ta;a mlaIh wrla wrka isák ffu;%Smd, úiska ks, n,fhka ;u kdhl;ajh l .;a;d' ^rfÜ ckdêm;sg mlaI kdhl lu ysñ fjkjd lshk j.ka;sh ksid&'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය