HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Northern troops out - self-control is already in operation  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
W;=f¾ yuqodj bj;g & iajhx md,k oekgu;a l%shd;aulhs


Y%s ,xldfõ fou< ck;djf.a kj n,dfmdfrd;a;= we;ehs jeú,s l¾udka; rdcH wud;H fla'fõ,dhqoka uy;d ;ñ,akdvq ã'tï'fla mlaIkdhl iy ysgmq ;ñ,akdvq uy weue;s tï' lreKdksê yuqú jir 30la ,nd.eksug fkdyels jq foa ,nd.eksug ;j;a we;af;a Èk lsysmhla muKla nj mjid ;sfí' fï jkúg;a W;=f¾ iajhx md,k l%ufjohla l%shd;aula njo Tyq mjid ;sfí'

miq.shod ,xldfõ ixpdrhl fhÈñka rfÜ lsisjl=g;a fkdoek w.%dud;H rks,a úl%uisxy iu. muKla W;=f¾ isÿlsßug kshñ; fjkialï ms<sn|j idlÉPd l,
;skaÿlr.;a wjidkfha rfÜ wjdikdjka; wdydrh jk wdmam ld ráka mekak ol=Kq yd uOHu wdishdkq lghq;= Ndr wfußldkq iyldr rdcH f,alï ksYd ìiajd,a iu. we;slr .;a tlÛ;d tf,iu bgqjk nj oeka ;yjqre fjñka mj;s'fla'fõ,dhqokaf.a m%ldYh;a iu.u l,n,hg m;ajq ffu;%S rch fldfrdia lfÜ w; odkak .syska wo yÈisfhau udOH yuqjla leojk f,i oekqïÈ ;sfí' ta wkqj wkd.; tlai;a cd;sl mlaI kdhl;ajhg m;aúug isysk ujñka isák j;auka wdrlaIl rdcH wud;H rejka úf–j¾Ok uy;d fydrdg fmr jeg mekafka  ¶yuqod Ng msßia ;jÿrg;a W;=f¾ r|jd ;nk njhs'¶¶wfma ckdêm;s;=ud meyeÈ<sju m‍%ldY lr ;sfnkjd W;=f¾ yuqodj .,jkafka keye lsh,d' b;ska fï wjia:dfõ§ tal meyeÈ<s lrkak  ´ks' Pkaofhka miafia f.dvla lg l;d .shd' fï rg folg fnokjd" ta jf.au W;=frka yuqodj .,jkjd ta jf.a úYd, lgl;djla me;sfrkak mgka .;a;d' kuq;a fï wjia:dfõ§ meyeÈ<sj lsjhq;=hs tfyu lsisÿ fohla fjkafka keye' fï rg fnokak fokafka keye ljodj;au' ta jf.au ckdêm;s;=ud mejiQ mßÈ yuqodj W;=f¾ ;shdf.k fï rfÜ wdrlaIdj ;jÿrg;a ;yjqre lrk nj meyeÈ<sj lshkak  ´ks'¶ Tkak Tfyduhs ¶fydrdg fmr jeg mekafka¶
uqo,a weu;s iu. lE wdmafma ri .ek ksYd ìiajd,af.a  Twiiter mKsúOh  
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය