HIRU FM LIVE



HOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Niroshan Premarathna  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

wdKavq udrej;a iu. ksfrdaIkag;a udrejla


http://www.lankatv.mobi/gossip/niroshan.jpgl,d f,dfõ ;re" fma%laIl wd,skaohg f.k tk peÜ wekaâ ñhqisla jevigyk iajdëk rEmjdyskS fiajh Tiafia úldYh jk m%lg úkaokd;aul jevigkls' jir lsysmhl mgka peÜ wekaâ ñhqisla fufyhjQ ksfrdaIka fma%ur;ak tu jevigyk ksidfjkau rEmjdyskS fma%laIlhka w;r ckm%sh kula Èkd isá nj ryila fkdfõ' flfia kuq;a" Tyq fï jk úg peÜ wekaâ ñhqisla jevigyfkka olskakg ,efnkafka ke;' wehs Tn peÜ wekaâ ñhqisla jevigyfkka yÈisfhau bj;a jqfKa @ uu leue;af;ka bj;a jqfKa keye' peÜ wekaâ ñhqisla jevigykg iy m%jD;a;s m%ldYhg uf.a odhl;ajh ;jÿrg;a wjYH keye lsh,d iajdëk rEmjdysksfha ksIamdok wxYfhka ug oekqï ÿkakd'
fya;=j fudllao@

tal kï uu okafka keye' uu wykak .sfh;a keye'

ta oekqï §u Tng ,enqfKa wdKavq udre ùfuka miqjo@ Tõ' miq.sh 9 jeksodhska miafihs ug ta nj oekqï ÿkafka'




ta lshkafka fïl rch fjkiaùu;a iu. f.k ;sfnk ;SrKhlao@ Tõ' uu ys;kafka tfyu fjkak we;s'

peÜ wekaâ ñhqisla jegigyk fldmuK ld,hla fufyh jQjdo@ wjqreÿ 8la'

Tn iajdëk rEmdjdysksfha ia:sr fiajlfhla ‍fkfjhso@ keye' óg wjqreÿ 2lg l,ska' uu ia:sr fiajfhka bj;afj,d ksoyia udOHfõÈhl= úÈhghs lghq;= lf<a' uu oeka ;jÿrg;a iajdëk rEmjdysksfha fiajlfhla ‍fkfjhs'

iajdëk rEmjdysksfhka bj;a ùfuka miqj Tfí udOH Ôú;h fudkjf.a fõúo@ wdh;k lsysmhlska fï jk úg ug wdrdOkd lr,d ;sfhkjd' ta .ek ;ju ;SrKhla wrf.k keye'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය