HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Maithri Government is Chaotic But Tasty - Paba  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

ffu;%S md,kh álla jHdl+,hs ta;a rij;a
B<`. Pkafoka uf.a Ôú;h ;SrKh fjkjd
& mnd

miq.sh uyue;sjrKhg tcdmfhka ;r. lr uka;%S moúh ,enQ miq mlaI udre lr ikaOdkhg .sh m%lg fg,s ks<s md¾,sfïka;= uka;%Sks WfmalaId iaj¾Kud,s ^mnd& fï Èkj, B<`. uyue;sjrKhg iQodkñka isák nj lshd ;sfnkjd'
j¾;udk foaYmd,k ;;ajh ;rul jHdl+,
kuq;a rij;a tlla nj lshd isák weh B<`. uyue;sjrKh wkqj wef.a bÈß Ôú;h ;SrKh jkq we;ehso mjid ;sfnkjd'
miq.sh i;swka; mqj;am;lg fï .ek weh lshQ woyia my; mßÈh'


j¾;udk foaYmd,k ;;ajh .ek Tfí woyi l=ulao@
wdKavqjhs úmlaIhhs tlg jevlrk tl fyd| m%jK;djhla'wjqreÿ 4 lg l,ska uu wdKavqjg

 iyh fokak ;SrKh l<du mlaIfha kdhlhd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI'wo kdhlhd ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak'
;;ajh jHdl+, jf.a fmkqKg tal rij;a lsh,hs ug ysf;kafk' rg f,dl= fjkila fj,d nhla iella ysf;a kE' bÈßfhaÈ m;alrkak hk w¨;a iajdëk fldñIka" foaYmd,k{hskag wod, úkh m%;sm;a;s ud,d" fm!oa.,slj uu tajg yd ta ixl,amhg leu;shs' fya;=j ta ;=<ska rgg fyd|la jk ksid'

foaYmd,kh me;af;ka bÈß n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

B<`. ue;sjrKh ug ;SrKd;aul lvbula fjhs'tafl m%;sM,h fudkj jqK;a uf.a bÈß Ôú;h yev.efykafk taflka lsh,d ug ysf;kjd' fï Èkj, ux talg ;uhs m%uqL;ajh §,d ;sfhkafk'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය