HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda fray against Ranil ?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka


http://www.lankatv.mobi/gossip/dfff25.gif

rks,ag tfrysj uyskao fmdrmsáhg


tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha yjq,aldr mlaI jk uyck tlai;a fmruqK ^ÈfkaIa .=Kj¾Ok&" msú;=re fy< Wreuh ^Woh .ïukams,&" cd;sl ksoyia fmruqK ^úu,a ùrjxY& yd m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqK ^jdiqfoaj kdkdhlaldr& ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d ,nk
ue;sjrKfha§ w.ue;s wfmalaIlhl= f,i bÈßm;a lsÍug leue;a; m< lrhs'

w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d mrdch lsÍug yels ‘tlu n,dfmdfrd;a;=j‘ Tyq nj tu mlaIj, kdhlfhda lsh;s'‘‘wfma igk ffu;%smd, isßfiak ckm;sg tfrysj fkdfõ' tfy;a wdKavql%u jHjia:d úfrdaë f,i tu ;k;=rg m;a l< rks,a úl%uisxy w.ue;sg tfrysjhs‘‘ m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d fld<U mej;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ wo lSfõh'

miq.sh mqr mif,diajl fmdaod ;x.,af,a ld,agka ksjfia nK lshejQ rdcmlaI uy;d tys§ yuqjQ ldka;djl ÿla.ekú,a,la bÈßm;a l< úg mejiQfha ;ud h<s foaYmd,khg fkdtaug is;d isáh;a mdlaIslhkg ysßyer fjf;d;a foaYmd,khg tk njhs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය