HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Lovers Suicide at Deduru Oya : Male Student's Body Recovered  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

oeÿre Thg mekak
mdi,a fmïj;df.a
u< isrer yuqfõ

fmïj;sh ;ju w;=reoka


Bfha oyj,a tlg muK l=reKE., jdßhfmd< fmïj;=ka ießirk fmfoil msysá oeÿre Tfha fõ,a,lska mek mdi,a fmï hqj<la Èúkidf.k ;sfnkjd' fuu fofokdf.ka fmïj;df.a u< isrer wo WoEik fidaÈis lsÍï j,§ kdúl yuqodj fidhdf.k ;sfnkjd'
idudkHfhka oj,a ld,fha fmïj;=ka l:dnia lrñka ießirK md¿ m%foaYhla nj lshk fuu ia:dkh wi< fõ,af,a rdcldßfhys ksr; mqoa.,hskag fuu fmï hqj< Bfha meh .Kkdjla tys £
isákq oel .;yelsù we;s kuq;a ielhla we;sù ke;'
kuq;a oyj,a tlg muK fuu isiqjd iy isiqúhf.a mdi,a
nE.a iy we÷ï fõ,a, wi< ;fnkq ÿgqj;a Tjqka w;=reokaùu ksid Tjqka fõ,a,g mek we;s njg ielhla my<ù we;'ta wkqj 119 yÈis weu;=ï wxlhg fudjqka .ek oekqï§ug tu mqoa.,hska l%shd l<d'
fmd,sish meñK mdi,a isiqka fofokdf.a fmd;am;a mÍlaIdlsÍfï§ tajd 10 jk fYa%Ksfha fm<fmd;a nj;a tu isiq hqj<f.a kï yd mdi,a kï ta fmd;aj, we;s whqre;a fidhd.kakg ,enqKd'

ta wkqj Tjqka .ek tu mdi,aj,g okajd mÍlaIK isÿlsÍug fmd,sish l%shd l<d'
l=Uqla.efÜ iy l=,shdmsáh m%foaYfha mdi,a foll bf.kqu ,nk fuu isiqjd iy isiqúhf.a Ndrlrejkag ta wkqj mKsúv heùug yelsjQ w;r Tjqka .ek úia;r ta Tiafia fidhd.ekSug fmd,sishg yelsjqKd' fofokdu 15 yeúßÈ úfha miqjQjkah'

Tjqka fofokd ld,hla ;siafia fma%u in|;djla mj;ajdf.k f.dia we;s nj;a thg foudmsh úfrdaO;djhla mej;s nj;a fouõmshka fmd,Sishg m%ldY lr ;sfnkjd'
oeÿre Th c,dYhg mek ishÈú kid.;a;d hehs iel lrk mdi,a isiqjdf.a isrer wo WoEik kdúl yuqodj fidhd.;a kuq;a isiqúhf.a isrer fidhd ;jÿrg;a fufyhqï l%shd;aul lrk nj fmd,Sish mjikjd'
fmd,Sish" kdúl yuqodj fukau m%foaYjdiSkao Bfha iji isgu fuu fufyhqu i|yd uy;a mßY%uhla oerE njo jd¾;d jqKd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය