HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Kurugala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
http://www.lankatv.mobi/gossip/gurugala1111.jpg 

ft;sydisl l+r., mqoìfï whs;sh Èkd .ekSu i|yd h<s igka lrk nj fndÿn, fiakd ixúOdkh mjikjd'

tys uyf,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka wo mej;s udOH yuqjl§ lshd isáfha mqrdúoHd mk; ls‍%hd;aul lrñka l+r., mqoìu iqqlSug n,OdÍka ls‍%hd fkdlrk njhs' tneúka
udihl ld,hla we;=<; h<s;a l+r.,
mqoìfï whs;sh fjkqfjka igka jÈk nj Wkajykafia lshd isáhd'rfgys ls‍%hd;aul wka;jd§ lKavdhï iïnkaOfhka o mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka fuys§ woyia m< l<d'

jyíjd§ u; orñka rg we;=f,a fkdfhla ;eka j, l%shd;aul fjkjd' fïl w;sYh nrm;<hs' fkdfhla úÈfya jq,aldrfhda" fkdfhla úÈfya weÿï weo.;a; lKavdhï" fï iïm%odhsl wfma ifydaor uqia,sï ck;dj w;sl%uKh lrkjd' iïm%odhsl uqia,sï ñksiaiq fï j.la okafka keye'

yenehs Tjqka fkdoekqj;au Tjqkaf.a wÆ;a mrïmrdfõ orefjda fi!Èhg hkjd" ta úYaj úoHd, j, bf.k .kakjd' fïjd .ek fydhkak' uqia,sï fndfyda fofkla l;d lrkak NS;shg m;afj,d bkakjd oekgu;a' wms;a tlal lKavdhï .Kkdjla jev lrkjd uqia,sï ifydaorfhda' ta wh fudfyd;la mdidu wmsj oekqj;a lrkjd

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය