HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kurugala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
http://www.lankatv.mobi/gossip/gurugala1111.jpg 

ft;sydisl l+r., mqoìfï whs;sh Èkd .ekSu i|yd h<s igka lrk nj fndÿn, fiakd ixúOdkh mjikjd'

tys uyf,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka wo mej;s udOH yuqjl§ lshd isáfha mqrdúoHd mk; ls‍%hd;aul lrñka l+r., mqoìu iqqlSug n,OdÍka ls‍%hd fkdlrk njhs' tneúka
udihl ld,hla we;=<; h<s;a l+r.,
mqoìfï whs;sh fjkqfjka igka jÈk nj Wkajykafia lshd isáhd'rfgys ls‍%hd;aul wka;jd§ lKavdhï iïnkaOfhka o mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka fuys§ woyia m< l<d'

jyíjd§ u; orñka rg we;=f,a fkdfhla ;eka j, l%shd;aul fjkjd' fïl w;sYh nrm;<hs' fkdfhla úÈfya jq,aldrfhda" fkdfhla úÈfya weÿï weo.;a; lKavdhï" fï iïm%odhsl wfma ifydaor uqia,sï ck;dj w;sl%uKh lrkjd' iïm%odhsl uqia,sï ñksiaiq fï j.la okafka keye'

yenehs Tjqka fkdoekqj;au Tjqkaf.a wÆ;a mrïmrdfõ orefjda fi!Èhg hkjd" ta úYaj úoHd, j, bf.k .kakjd' fïjd .ek fydhkak' uqia,sï fndfyda fofkla l;d lrkak NS;shg m;afj,d bkakjd oekgu;a' wms;a tlal lKavdhï .Kkdjla jev lrkjd uqia,sï ifydaorfhda' ta wh fudfyd;la mdidu wmsj oekqj;a lrkjd

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය