HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Jaffna today rallies  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News

http://www.lankatv.mobi/gossip/jathi.jpg

Y%s ,xldjg tfrys jd¾;dj ´fka· hdmkfha wo Woaf>daYK'

uyskao hq.h ;=, w§k yd wNS; m%;sm;a;s fya;=fjka lr<shg fkdmeñKs ngysr fukau foaYSh fnÿïjd§ yd wd.ïjd§ n,fõ. oeka ;u rdcldß wrUd we; ' fï tla ksoiqkla muKs' mj;sk rch fukau tu rch n,.ekajQ ckhd fudjqka bÈßfha ìhiq,a,kafia ie.fj;s' Tjqka jehï lrkafka mqj;a ie.ùug yd md,khg fjr oeÍuh' rfÜ wdrlaIdj ms<sno mqj;a wkdjrKh l, ls¾;s j¾Kl=, jekakjqka
oekgu;a ksyv lr we;'

jfrl fï wdKavqfõ m%n,hka lsfõ ´kEu f.dfkl=g hqoao l, yels njhs ' oeka wmg lSug we;af;a ´kEu f.dfkl=g fndrejla lshd wdKavq n,h .; yels uq;a th l .ekSug foaYmd,ksl l=i,;d ;sìh hq;= njhs'^Wmqgd
.ekSuls&m%jD;a;sh ^& W;=re m<d;a iNdfõ udisl iaùu meh follg kj;d oeófï fhdackdjla o%úv cd;sl ika‍Odkfha uka;‍%Sjreka wo WoEik iïu; lr .;a;d' ta" hdmkh úYaj úoHd, YsIH ix.ï ixúOdk l< úfrdaO;djlg iyNd.s ùu i|ydhs'

http://www.lankatv.mobi/gossip/ltte%20pic.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/ltte%20pic1.jpg
http://www.lankatv.mobi/gossip/ltte%20pic2.jpg


Y‍%S ,xldj iïnkaOfhka ilia flreKq tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï jd¾;dj bÈßm;a lsÍu l,a oeóug úfrdaOh m< lrñka fuu Woaf>daIKh ixúOdk lr we;s njhs ioyka jqfha'Y%s ,xld yuqodj hqO wmrdO l, nj mjiñka Woaf>daYKfha fhaÿkq fudjqka ta ioyd cd;Hka;r mßlaIKhla mj;ajd wK ÿka iy tajd l%shd;aul l, yuqod finÆka yg ovqjï ,nd fok f,i cd;Hka;r m%cdjg n, lr isáhd'
;u b,a,sï Èkd .kakd ;=re igk fkdkj;ajk nj ioyka l, fïu Woaf>dYlhska iu. m%n, fldá ys;jdÈfhl= f,i kï lr ;sfnk rdhmamq fcdfYdama msh;=udo";j;a lf;d,sl msh;=uka,d iy fjk;a mqclhskao tlj isáhd'
tu úäfhdaj my;skaSources have told the ABC that a commitment of additional troops, likely to number in the hundreds, is imminent.

It is understood they will be part of a joint Australia and New Zealand mission to train Iraqi soldiers.

New Zealand's prime minister John Key announced on Tuesday the deployment of 143 Kiwi personnel to Iraq.

In an address to the New Zealand parliament, Mr Key told his countrymen the deployment would be alongside Australian soldiers.

"This is likely to be a joint training mission with Australia, although it won't be badged an ANZAC force," he said.

Officially, the Australian Government has remained tight lipped.

Defence Minister Kevin Andrews welcomed the New Zealand decision during Tuesday's Question Time.

Asked by the ABC if it would mean sending additional Australian troops, a spokesman for Mr Andrews said that Australia's commitment was "always under active consideration".

"Australia continues to talk to Iraq, the US and our other partners about what we can do to support the Iraqi government," the spokesman said.

"No decisions have been taken by the Government to deploy additional personnel."

But the cat may have been out of the bag long before New Zealand's announcement.

In early February, after visiting Australia for the Australia - UK ministerial talks, British foreign secretary Phillip Hammond flew on to New Zealand.

Asked there by reporters about whether the Kiwis should send troops, the New Zealand Herald reported that Mr Hammond said Australia was keen to have New Zealanders join a training mission.

"They are looking at now engaging a training mission - which they are committed to do - which would need another 400 people," he reportedly said.

"They are desperately keen that a contribution to that 400 is coming from New Zealand."

Mr Key's announcement makes for awkward political timing for Tony Abbott.

Mr Abbott is due to make his first visit to New Zealand as Prime Minister on Friday.

It would be highly unusual for the Prime Minister to commit to sending troops abroad while himself on foreign soil.

If, like Mr Key, he is to make an announcement in Parliament, he has two sitting days remaining.

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය