HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

India vs Pakistan - ICC Cricket World Cup 2015  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

mlsia:dkhg fujr;a w;S;h fjkia lsÍug neß fjhs ùäfhda iys;hs

http://www.lankatv.mobi/gossip/india-vs-pakistan.jpgf,dal l=i,dk tlaÈk C%slÜ ;r.dj,sfha fma‍%laIlhskaf.a oeä wjOdkhla Èkd.;a ;r.hla jQ" mdlsia;dkhg tfrysj wo mej;s ;r.fhka bkaÈhdj ,l=Kq 76l chla jd¾;d l<d'

fuu ;r.fha m‍%:ufhka mkaÿjg myrÿka bkaÈhdj kshñ; mkaÿjdr 50 wjidkfha lvq¨ 7la oeù ,l=Kq 300la ,nd.ekSug iu;a jqKd' tys§ úrdÜ flda,s ,l=Kq 107la yd iqf¾Ia rhskd ,l=Kq 74la ial<d' úrdÜ flda,s wo qialf,a ish 22jk tlaÈk Y;lhhs' th f,dal l=i,dk ;r.dj,shl mdlsia;dkhg tfrysj bka§h
C%Svlfhl= ,nd.;a m<uq Y;lh o jkjd'
ms<s;=re bksu C%Svd l< mdlsia;dk lKavdhug mkaÿjdr 47la wjidkfha ish¨fokd oeù ,nd.; yels jQfha ,l=Kq 224la muKhs' mdlsia;dkh fjkqfjka yqfol,d bksula C%Svd l< kdhl ñiandjq,a yla ,l=Kq 76la ,nd.ekSug iu;a jqKd' TiafÜ‍%,shdfõ weäf,aÙ  ´j,a C%Svdx.Kfha mej;s fuu ;r.h keröu i|yd y;<sia fooyilg wdikak fma‍%laIlhska msßila o meñK isáhd'

fï w;r isïndífõ lKavdhu iu. wo mej;s ;r.fhka kj f,dal jd¾;djla o iu. ol=Kq wm‍%sldj ch.;a;d' tys§ ol=Kq wm‍%sldfõ fåúÙ ñ,¾ iy f–'mS vqñks f.dvke.+ fkdì÷Kq ,l=Kq 256l in|;dj" miajk lvq,a, fjkqfjka C%slÜ b;sydifha jd¾;d jQ by<u in|;dj jkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය