HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

ICC accepts umpiring error on Anderson run-out  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

jerÈ ;SrKfhka O¾ufiakg f,dal l=i,dkh wysñ fjhso @ & ùäfhda iys;hs

http://www.lankatv.mobi/gossip/iicc-accepts-umpiring-error-on-anderson-run-out.jpg
2015 f,dal l=i,dk ;rÛdj,sfha fojk ;rÛh jqfha tx.,ka;h iy Tiag%ේ,shdj w;r mej;s ;rÛhhs'fuu ;rÛfha§ l%slÜ úksiqrejrfhla w;ska úh yels úYd,;u jer§ula Y%S ,xld l%slÜ úksiqre l=udr O¾ufiak
w;ska isÿ jQ nj úfoia udOH i|yka lrhs'

;rÛගfha wjika mkaÿjg uqyqKÿka tx.,ka; lKavdhfï
fcïia fÜ,¾ ,l=Kq 98 ,nd isáh§ lvq,a, uqjdlsÍfï jrog yiqjqKd hehs úksiqrejrhd ;SrKh lf<ah'


tu wjia:dfõ m%Odk úksiqre f,i lghq;= l< w,Sï vd¾ th oeù hEula f,i igyka l<;a fcïia fÜ,¾ tu ;Skaÿj wNsfhda.hg ,lalrñka f;jeks úksiqreg ,ndfok f,i b,a,Sula fldg ;snqKs'

kuq;a m%Odk úksiqre oeù hEu igyka l<;a ta w;r ld,h ;=< ms;slrejka fofokd ,l=Kla fjkqfjka me;s udre lr .ekSug W;aidyhl ksr; jqKq w;r tys§ wfkla wka;fha isá wekav¾ika ÿjoa§ oeù hEulg yiqlr .ekSug uelaia fj,a iu;a jk w;r th ÿjoa§ oeù hEu oeù hEula f,i tfjf,a fojeks úksiqre f,i lghq;= l< l=ud¾ O¾ufiak ;SrKh ,nd§ ;snqKs'

flfia fj;;a cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h ksfõokhla ksl=;a lrñka mjid we;af;a tu ÿjoa§ oeù hEu kS;s úfrdaë oeùhEula nj;a ta jeoao úksiqrejreka Ndr.; hq;= nj;ah' fï wkqj bÈß ;rÛ i|yd O¾ufiakf.a iyNd.S ùu iel iys; nj úfoYa udOH i|yka lrhs'

tys ùäfhdaj my;ska'''


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය