HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Malware Trojan fece book virus  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip LankaìysiqKq fece book ffjrihla

fï Èkj, f*ianqla Tiafia ffjrihla f,dj mqrd iS.%fhka jHdma; ù ;sfí'Malware Trojan .kfha fuu ffjrihhg ,xldfõ fndfyda msßiao f.dÿre ù we;s nj jd¾;d fõ'lduql ùäfhdajla keröu i|yd Adobe Flash Player
update tl ,nd.kakd f,i fuu  ffjrih jHdma; ù ;sfí' Adobe iud.u úiska ksl=;a lrkFlash Player update tlg fndfyda fihska iudk ùfï fya;=fjka fndfyda fokdfuu ffjrihg f.dÿre ù ;snq‚'fuu ffjrihgf.dÿre jQ iekska tu mqoa.,hdf.a hy¿jka 20lg iajhkal%Shj tu ffjrihiys; ine¢h Tag jkq ,efí' fuu ffjrifha nrm;,u wk;=r jkafka Bg f.dÿre ùfuka mßYS,lhkag hd hq;=fjí wvú fjkqjg fjk;a fjí wvú fj; fhduq lsÍu;a .sKqï j, ryia mofidrd.eksu;a isÿùu h'ffjrih bj;a lr.kakd wdldrh

fuu ffjrihbj;alr.ekSu ikoyd Antivirus uDÿldx.fhka Scan lsÍu m%udKj;a fkdfõ'm<uqj fjí Browser hg Tn úiska tl;= lr.;a Addon tl Browser > Settings>Extensions fj; msúi bj;a lr.; hq;= w;r bka miqj Tfímß.Klfha fjkia jQ DNS Settings uq,a ;;ajhg m;a lr.; hq;=fõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය