HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

girl  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
fmïj;shg meKs ìula § hy¿jdg ÿIKh lrkak §,d'

fmïj;sh rjgdf.k ;u fndaäug f.k f.dia u;ajk f,i îula ,nd§ hy¿fjl= iuÛ weh ÿIKh l< njg ielmsg .,alsiai ufyia;%d;a yd w;sf¾l Èid úksiqre rx.ðj úu,fiak uy;d ,nk 05 olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lf<ah'

wïmdr Wyk ixðj ,laud,a kue;s ;reKfhl= fufia rlaIS; nkaOkd.dr.; lrk ,È' iellre r;au,dk m%foaYfha weÛÆï lïy,l fiajh lrk w;r ÿIKhg m;a ;reKsh r;au,dk f;,j, m%foaYfha mÈxÑ 16 yeúßÈ ;reKshls'
mdi,a hk wjia:dfõ ielldr ;reKhd iuÛ fma%u iïnkaOhla we;slrf.k ;snq”'úNd.h wjika ù ksjfia ;kshu isák wjia:dfõ' iellre weh iuÛ l;d lsßug wjYH nj lshd Tyqf.a fndaäug f.k f.dia wehg
meKs ìula ,nd § we;' wk;=rej u;a ù we;s wjia:dfõ iellre úiska ÿIKh lr miqj hy¿jdgo ÿIKh lSßug wjia:dj ,nd § we;s nj fmd,sish mjihs'

isoaêhg iïnkaO wfkla iellre m%foaYh w;yer f.dia ieÛú isák w;r Tyq w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i ufyia;%d;ajrhd fmd,sishg ksfhda. lf<ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය