HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Nugegoda Meeting  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

http://www.lankatv.mobi/gossip/Mahinda-Rajapaksa.jpg 
 uyskao fkdths n,dfmdfrd;a;=fõ mKsjqvhla tjhs'' m‍%S;s f>daId fkdkj;S'

kqf.af.dv ck <shg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d fkdmeñK isáho iqn me;=ï mKsúvhla tjd ;sìk'

,smsh lshjQ ohdka ch;s,l uy;dg th lsysm wjia:djl§u kj;kag isÿ jQfha fkdkj;sk m‍%S;s f>daId
ksidh'f,x.;= lñka È.= lrk oE;a w;yßkafka ke;s njo Y%S ,xld ksoyia mlaIh m%uqL wfkla ish,a, È.= lrk kdhl;ajfha oE;a iqmqreÿ f,x.;=lñka je<|.kakd njo msKsjqvfha ;sìk'

‘wm Nqla;s ú¢kafka mrdchla fkdj l=uka;%Khl m%;sM,hla'  mrdch mrdchla f,i ms<s.kakg uu  lsisfia;a fkdmiqng fjñ'wjudkh o ug kqyqre fohla fkdfõ' ysrf.h mjd ug kqyqre fohla fkdfõ' uf.a ck;dj fjkqfjka ud fï ish,a,u ú| mqreÿ we;s nj ishÆfokd okakd lreKla' fndfyda fokd mrdchg yqrejqjka jqj;a f.!rjkSh ch.%yKhl ysñlrejka úh  yelafla wjxl kdhlfhl= muKla nj uf.a úYajdihs'

uu tu wNsudkj;a ch.%yK Nqla;s ú£ugo bv ,enQ wfhla' fldá ;%ia;jdoh mrdch lr rg  urK ufhka uqojd .;a;d'

Y%S ,xld ksoyia mlaIh m%uqL ikaOdkfhka f,dj uú; l< ch.%yK ,nd§ug yels jQ nj isysm;a lrñ' tfiau h<s jka ch.%yK rgg;a" ck;djg;a" ,ndÈh yelafla o ta i|yd hym;a wruqK iys;j tl;=jk ikaOdkhlg muKhs'

tjka ch.%dys wruqK fmroeßj kqf.af.dvg tlaj isák ck;d mjqf¾ oE;a fndfydau ;Èka je<|.kakjd' rg .ek ys;k rg fjkqfjka lemjk Tnf.a ta wfmalaIdjka fkdi,ld isàfï yelshdjla lsisfia;a ug fkdue;s nj uu wjOdrKh lrñ’ hhso mKsjqvfha úh'
Wimal & Clans Nugegoda Meeting Live
kqf.af.dv /iaùuiÔù úlIh miajre 3 isg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය