HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

9 od mdkaor isoaêh .ek uyskaog tfrysj ÿñkao kd.uqj kvq u.g

bl=;a ckdêm;sjrK Pkao úuiQ Èkh yd Bg miqod ^9& w¨hu;a ;%súO yuqodj wkjYH wdldrfhka rg mqrd ia:dk.; lsÍu u.ska uyck wdrlaIl mk;g mgyeksj lghq;= lsÍfuka ysgmq ckdêm;s
uyskao rdcmlaI uy;d furg ck;djf.a uq,sl whs;sjdislï W,a,x>kh l< nj mjiñka fYaIaGdêlrKhg uq,sl whs;sjdislï fm;aiula
bÈßm;a lr ;sfí'

fmrgq.dó mlaIfha ckdêm;s wfmalaIl jQ ÿñkao kd.uqj úiska fuu fm;aiu

bÈßm;a lr we;' ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI" ;%súO yuqodm;sjreka" ue;sjrK flduidßiajrhd" fmd,siam;sjrhd we;=¿ 7 fofkl= j.W;a;rlrejka f,i kï fldg we;'

fiakdêkdhlhd f,i ckdêm;sjrhdg ;%súO yuqodj ia:dk.; l< yelafla uyck;djg mSvdjk ;;a;ajhla Woa.; ù we;akï fyda tjeks ;;a;ajhla md,kh lsÍug fmd,sishg fkdyelskï muŒ'

tfy;a ckdêm;sjrK iufha fyda 9od w¨hu tjeks ;;a;ajhla ke;' tfia ;sìh § ;%súO yuqodj wkjYH f,i ia:dk .; lsÍfuka ysgmq ckdêm;sjrhd uyck wdrlaIdjg mgyeksj lghq;= lr we;ehs fm;aifï i|yka fõ' tneúka fï fm;aiu úNd.hg .kakd f,i;a wêlrKhg wNsu; ksfhda.hla fok f,i;a fm;aiïlre wêlrKfhka b,a,d we;


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය